Administració i Finances

Tècnic o tècnica superior en administració i finances

logo_GestAdmin

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública o privada, aplicant la normativa vigent i els protocols de gestió de qualitat, gestionant la informació, assegurant la satisfacció del client i/o usuari i actuant segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts:

 • Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • Ofimàtica i procés de la informació
 • Procés integral de l’activitat comercial
 • Comunicació i atenció al client
 • Anglès
 • Gestió de recursos humans
 • Gestió financera
 • Comptabilitat i fiscalitat
 • Gestió logística i comercial
 • Simulació empresarial
 • Projecte d’administració i finances
 • Formació i orientació laboral
 • Formació en centres de treball

Vies accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • Tenir el títol de batxillerat,
 • Tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • Haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • Haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • Tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o
 • Haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • Al món laboral, com a:
  • administratiu o administrativa d’oficina;
  • administratiu o administrativa comercial;
  • administratiu financer o administrativa financera;
  • administratiu o administrativa comptable;
  • administratiu o administrativa de logística;
  • administratiu o administrativa de banca i d’assegurances;
  • administratiu o administrativa de recursos humans;
  • administratiu o administrativa de l’administració pública;
  • administratiu o administrativa d’assessories jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories;
  • tècnic o tècnica en gestió de cobraments;
  • responsable d’atenció al client.

Descarregar full informatiu

Tríptic Administració i Finances