Desenvolupament d’Aplicacions Web

Tècnic o tècnica superior en desenvolupament d’aplicacions web

logo_DAW

Aquests estudis postobligatoris capaciten per desenvolupar, implantar i mantenir aplicacions web, amb independència del model emprat i utilitzant tecnologies específiques, garantint l’accés a les dades de forma segura i complint els criteris d’accessibilitat, usabilitat i qualitat exigides en els estàndards establerts.

Tenen una durada de 2.000 hores (aproximadament 1.600  lectives en un centre educatiu i 400 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Continguts:

 • Sistemes informàtics
 • Bases de dades
 • Programació
 • Llenguatges de marques i sistemes de gestió d’informació
 • Entorns de desenvolupament
 • Desenvolupament web en entorn client
 • Desenvolupament web en entorn servidor
 • Desplegament d’aplicacions web
 • Disseny d’interfícies web
 • Projecte de desenvolupament d’aplicacions web
 • Formació i orientació laboral
 • Empresa i iniciativa emprenedora
 • Formació en centres de treball

Vies accés

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d’orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d’equivalent o
 • haver superat la prova d’accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior que els permet accedir:

 • A qualsevol estudi universitari oficial de grau o al món laboral com a:
  • Programador web
  • Programador Multimèdia
  • Desenvolupador d’aplicacions en entorns web

Descarregar full informatiu

Tríptic Disseny i aplicacions Web