Consell escolar

És l’òrgan de participació de tots els col·lectius que integren la comunitat escolar.
Composició:
– Director del centre escolar, Cap d’Estudis i Secretari.
– 4 mestres elegits per votació.
– 1 representant de l’Ajuntament.
– 4 representants de pares i mares elegits per votació.
– 1 representant del PAS
Funcions
– Aprovar el Pla Anual de Centre i el NOFC.
– Formular propostes a l’equip directiu sobre la programació de diferents activitats.
– Promoure la conservació i renovació de les instal·lacions i l’equip de l’escola.
– Proposar la col·laboració, amb finalitats educatives i culturals, amb altres centres, entitats i organismes.
– Proposar mesures i iniciatives que afavoreixin la convivència al centre.
– Qualsevol altres que li sigui atribuïda per l’Administració educativa.