Menjador escolar

El servei escolar de menjador és una prestació complementària d’ajuda a l’escolarització i és un servei d’ús exclusiu per als  alumnes del centre.

Al centre disposem de cuina pròpia i a les famílies usuàries del menjador se us farà arribar el menú mensual a través del correu electrònic i també estarà disponible per consultar-lo a la web i al Twitter de l’escola.

A continuació exposem informació rellevant del menjador que pot ser del vostre interès:

El preu del menú diari és:

 • 6’16€ pels alumnes fixes i es pagarà per domiciliació bancària.
 • 6’52€ pels menús esporàdics, i el pagament es farà també per domiciliació bancària.
 • Si algun dia per motiu justificat un alumne ha d’arribar més tard i s’ha de quedar al menjador, caldrà avisar prèviament per poder demanar el menú.
 • Si el vostre fill/a algun dia necessita dieta, podeu demanar-ho a través d’una trucada telefònica o WhatsApp abans de les 10 del matí al telèfon de la coordinadora de menjador.
 • També és necessari avisar a la coordinadora del menjador abans de les 10h quan un infant no faci ús del servei de menjador aquell dia.

 Els infants de P3 cal que portin aquests materials i/o estris per a l’estona del menjador:

 • Un pitet gran amb goma.
 • Un llençol per l’hamaca de la migdiada (el podeu comprar a l’escola 8€). Mentre estigui activada l’alarma sanitària, el llençol es donarà cada dia per rentar-lo i s’haurà de retornar a l’escola l’endemà.
 • Una muda de recanvi.
 • Tot aquest material ha de tenir el nom del nen/a ben visible.

Per a més informació contacteu amb la coordinadora del menjador, la Blanca.

TELÈFON DE CONTACTE SERVEI DE MENJADOR: 618.189.857

Els infants usuaris d’aquest servei estan sotmesos a les condicions de l’empresa que el gestiona (Consell Comarcal / Eurest) i al NOFC del nostre centre. L’incompliment de qualsevol condició o norma, podrà significar l’exclusió d’aquest servei.

 COM TREBALLEM ?

La tasca que realitzen els nostres monitors/es és una tasca educativa.

Durant el servei es transmeten hàbits higiènics alimentaris, valors socials i actituds de responsabilitat mediambientals, sostenibles i solidàries .

Els nostre objectius es transmeten a través de l’adquisició d’hàbits diaris però hem de tenir present que els monitors necessiten que a casa, vosaltres com a pares, també treballeu en la mateixa línia.

Objectius educatius

 • Cobrir les necessitats nutricionals dels nens i nenes.
 • Transmetre hàbits higiènics i alimentaris.
 • Introduir tots els aliments necessaris per a la correcta alimentació.
 • Afavorir l’aprenentatge dels bons hàbits a taula.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits, tant socials que faciliten la convivència, com de les actituds que  afavoreixen l’autonomia del nen/a.
 • Promocionar un paper actiu, de diàleg i comunicació per part dels alumnes en el procés educatiu  i en el quotidià del migdia.
 • Utilitzar el joc i les activitats lúdiques com a eina  socialitzadora
 • Promoure el joc tradicional per transmetre trets de cultura popular.
 • Adquirir a través del nostre programa educatiu accions quotidianes relacionades amb la sostenibilitat, el medi ambient i la justícia social.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Cal emplenar:

 • Fitxa d’inscripció al menjador escolar on figuren totes les dades del nen/a i les dades bancàries per poder domiciliar el pagament a través del nº de compte. Aquest document s’ha de fer arribar a la coordinadora de menjador durant la primera setmana del curs, o en qualsevol moment que el nen/a es doni d’alta al servei de menjador.

Rebreu periòdicament:

Informe diari per P3 : on se us informarà diàriament de com ha dinat el vostre fill i si ha descansat

Informes trimestrals a partir de P4: que us informaran sobre el comportament del nen/a, adquisició d’hàbits, relació amb els companys, monitors…

Full d’incidència: en cas d’algun incident fora dels habituals (vòmits, malestar, comportament inadequat…)

MENÚS

Cada mes estarà a la vostra disposició  la previsió de menús diaris.

A la planificació de menús col·laboren un equip d’especialistes en els quals s’impliquen el Dept. de Dietètica i Nutrició  i un equip de caps de cuina experts en alimentació infantil.

Els nostres menús segueixen les recomanacions que marca la Generalitat de Catalunya.

Veureu la  introducció d’aliments de producció ecològica .

DIETES

Hi ha la possibilitat de demanar una dieta alternativa per aquells nens que tinguin una indisposició puntual. Cal donar l’avís a  la coordinadora de menjador o bé a la cuina abans de les 9.30 del matí.

Per motius d’al·lèrgies o intoleràncies a aliments es farà un menú personalitzat i adaptat sempre i quan es porti un certificat del metge que així ho acrediti.

MEDICAMENTS

Els monitors de menjador no poden subministrar cap tipus de medicaments als nens.

En cas de necessitar una medicació crònica cal portar una autorització dels pares indicant clarament la dosi, la manera de subministrar-la i la recepta del metge.

ACTIVITATS

A les hores de lleure els monitors/es porten a terme un programa de dinamització i activitats de pati. La participació és voluntària tot i que es motiva als nens i nenes a seguir el programa d’activitats lúdiques. Es potencia el joc tradicional i els diferents jocs de pati per treballar la socialització i  la companyonia entre els alumnes. Conjuntament amb l’escola se celebren les festes i les tradicions catalanes. Les actituds sostenibles i les accions quotidianes de respecte al medi ambient seran molt presents en les activitats programades.

PAGAMENTS DEL SERVEI DE MENJADOR

No es podrà fer ús del menjador sense lliurar la fitxa de domiciliació degudament complimentada.

El sistema de pagament serà sempre per domiciliació bancària  per els alumnes fixes i esporàdics.

Els rebuts es cobraran per avançat entre els dies 10 i 15 de cada mes.

Els rebuts de setembre i octubre es giraran al banc el 5è dia hàbil d’octubre. A partir de novembre s’enviarà el rebut corresponent al mes en curs.

NO S’ACCEPTARÀ CAP PAGAMENT EN EFECTIU

IMPORTANT

 • Quan un alumne falti per malaltia o causa justificada i la família ho hagi comunicat amb la suficient antelació, abans de les 10h, es retornarà la totalitat del preu del menú en el rebut del mes següent.
 • Per poder gaudir dels beneficis del preu fix  els nens/es hauran de ser fixes, com a mínim de tres dies a la setmana.
 • Per donar-se de baixa al servei de menjador s’ha d’avisar abans del 25 del mes anterior.

IMPAGAMENTS/MOROSITAT

L’impagament o retorn del rebut serà comunicat a la família, la qual saldarà el deute durant els 5 dies immediats a l’avís, fent-se càrrec de les corresponents despeses bancàries de devolució. Si transcorregut aquest temps no s’ha fet efectiu el pagament del deute, es donarà la baixa del servei i no podrà fer ús del menjador fins que no s’hagi resolt el total del deute.

Pagaments de rebuts amb deute

 • Per transferència bancària al nº de compte ES 89 2100 2931 9702 00466273

Codi Entitat: 0469861                       Referència: 9486

S’ha de fer constar el nom de l’alumne i l’escola a la que pertany en el full d’ingrés

 • Mitjançant pagament amb targeta bancària per telèfon 93.475.44.05