Menjador escolar

 

El servei escolar de menjador és una prestació complementària d’ajuda a l’escolarització i és un servei d’ús exclusiu per als  alumnes del centre.

Els infants usuaris d’aquest servei estan sotmesos a les condicions de l’empresa que el gestiona (Consell Comarcal / Eurest) i al NOFC del nostre centre. L’incompliment de qualsevol condició o norma, podrà significar l’exclusió d’aquest servei.

Al centre disposem de cuina pròpia i a les famílies usuàries del menjador se us farà arribar el menú mensual a través de l’agenda i també estarà disponible per consultar-lo a la web i al twitter de l’escola.

A continuació exposem informació rellevant del menjador que pot ser del vostre interès:

El preu del menú diari és:

 • 6’12€ pels alumnes fixes i es pagarà per domiciliació bancària.
 • 6’49€ pels menús esporàdics, es pagarà amb tiquets. Aquests tiquets es poden adquirir a l’oficina de la   Caixa, que es troba al carrer Major.
 • Els alumnes d’educació infantil esporàdics i que siguin usuaris de transport hauran de portar el tiquet a la llibreta viatgera.
 • Per assegurar la recollida de tiquets, caldrà fer una trucada a la coordinadora de menjador per avisar que l’alumne el porta.
 • Si algun dia per motiu justificat un alumne ha d’arribar més tard i s’ha de quedar al menjador, caldrà avisar prèviament per poder demanar el menú.
 • Si el vostre fill/a algun dia necessita dieta, podeu demanar-ho a través d’una trucada telefònica abans de les 10 del matí al telèfon de la coordinadora de menjador.
 • També és necessari avisar a la coordinadora del menjador abans de les 10h que un infant està malalt i no farà ús del servei d’aquell dia.

 Els infants d’Infantil cal que portin aquests materials i/o estris per a l’estona del menjador:

 • P3: Un pitet gran amb goma, un necesser amb un raspall de dents (amb tapa o caputxó) i una pinta.
 • P4 i P5: Un necesser amb un raspall de dents (amb tapa o caputxó), un tub de pasta de dents i una pinta.
 • A partir de 1r: Un necesser amb un raspall de dents (amb tapa o caputxó) i un tub de pasta.
 • Els alumnes de P3, a més a més, han de portar un llençol per l’hamaca de la migdiada (el podeu comprar a l’escola 8€).
 • Quan sigui necessari rentar-lo, s’entregarà als alumnes i s’haurà de retornar a l’escola l’endemà (o dilluns si es dona en divendres).
 • Tot aquest material ha de tenir el nom del nen/a ben visible.

Per a més informació contacteu amb la coordinadora del menjador, la Blanca. El telèfon és el 618.189.857.

Cada mes tots els alumnes que van al menjador tindran el seu menú del mes. També podeu trobar-lo en aquest apartat.

COM TREBALLEM ?

La tasca que realitzen els nostres monitors-es és una tasca educativa.

Durant el servei es transmeten hàbits higiènics alimentaris, valors socials i actituds de responsabilitat mediambientals, sostenibles i solidàries .

Els nostre objectius es transmeten a través de l’adquisició d’hàbits diaris però hem de tenir present que els monitors necessiten que a casa, vosaltres com a pares, també treballeu en la mateixa línia.

Objectius educatius

 • Cobrir les necessitats nutricionals dels nens i nenes.
 • Transmetre hàbits higiènics i alimentaris.
 • Introduir tots els aliments necessaris per a la correcta alimentació.
 • Afavorir l’aprenentatge dels bons hàbits a taula.
 • Promoure l’adquisició d’hàbits, tant socials que faciliten la convivència, com de les actituds que  afavoreixen l’autonomia del nen/a.
 • Promocionar un paper actiu, de diàleg i comunicació per part dels alumnes en el procés educatiu  i en el quotidià del migdia.
 • Utilitzar el joc i les activitats lúdiques com a eina  socialitzadora
 • Promoure el joc tradicional per transmetre trets de cultura popular.
 • Adquirir a través del nostre programa educatiu accions quotidianes relacionades amb la sostenibilitat, el medi ambient i la justícia social.

COMUNICACIÓ AMB LES FAMÍLIES

Cal emplenar:

 • Fitxa d’inscripció al menjador escolar on figuren totes les dades del nen/a i les dades

bancàries per poder domiciliar el pagament a través del nº de compte. aquest document s’ha de fer arribar a la coordinadora de menjador durant la primera setmana del curs.

Rebreu periòdicament:

Informe diari per P3 : on se us informarà diàriament de com ha dinat el vostre fill i si ha descansat

Informes trimestrals: que us informaran sobre el comportament del nen/a, adquisició d’hàbits, relació amb els companys, monitors…

Full d’incidència: en cas d’algun incident fora dels habituals (vòmits, malestar, comportament inadequat…)

MENÚS

Cada mes estarà a la vostra disposició  la previsió de menús diaris.

A la planificació de menús col·laboren un equip d’especialistes en els quals s’impliquen el Dept. de Dietètica i Nutrició  i un equip de caps de cuina experts en alimentació infantil.

Els nostres menús segueixen les recomanacions que marca la Generalitat de Catalunya.

Veureu la  introducció d’aliments de producció ecològica .

DIETES

Hi ha la possibilitat de demanar una dieta alternativa per aquells nens que tinguin una indisposició puntual. Cal donar l’avís a  la coordinadora de menjador o bé a la cuina abans de les 9.30 del matí.

Per motius d’al·lèrgies o intoleràncies a aliments es farà un menú personalitzat i adaptat sempre i quan es porti un certificat del metge que així ho acrediti.

MEDICAMENTS

Els monitors de menjador no poden subministrar cap tipus de medicaments als nens.

En cas de necessitar una medicació crònica cal portar una autorització dels pares indicant clarament la dosi, la manera de subministrar-la i la recepta del metge.

ACTIVITATS

A les hores de lleure els monitors/es porten a terme un programa de dinamització i activitats de pati. La participació és voluntària  tot i que es motiva als nens i nenes a seguir el programa d’activitats lúdiques. Es potencia el joc tradicional i els diferents jocs de pati per treballar la socialització i  la companyonia entre els alumnes. Conjuntament amb l’escola se celebren les

festes i les tradicions catalanes. Les actituds sostenibles i les accions quotidianes de respecte al medi ambient seran molt presents en les activitats programades.

PAGAMENTS DEL SERVEI DE MENJADOR

No es podrà fer ús del menjador sense lliurar   la fitxa de domiciliació degudament complimentada.

El sistema de pagament serà sempre per domiciliació bancària  per els alumnes fixes.

Els rebuts es cobraran per avançat entre els dies 5 i 10 de cada mes.

Els alumnes esporàdics tindran les següents opcions:

ÚS ESPORÀDIC DOMICILIAT

Caldrà omplir la fitxa de domiciliació amb les dades bancàries i fer-la arribar a la coordinadora de menjador.

El cobrament dels serveis esporàdics es farà entre els dies 10 i 15 del mes següent.

ÚS ESPORÀDIC PER TIQUET.

Cal fer un ingrés al número de compte que adjuntem pel valor dels tiquets que es vulguin adquirir .

Caldrà portar el justificant d’ingrés a la coordinadora de menjador per tal d’obtenir els tiquets que donaran accés al menjador un cop complimentats amb les dades de l’alumne.

Nº COMPTE:

ES 89 2100 2931 9702 00466273

S’ha de fer constar el nom de l’alumne i l’escola a la que pertany en el full d’ingrés

IMPORTANT

 • Quan un alumne falti per malaltia o causa justificada i la família ho hagi comunicat amb la suficient antelació, abans de les 9’45, es retornarà la totalitat del preu del menú en el rebut del mes següent.
 • Per poder gaudir dels beneficis del preu fix  els nens/es hauran de ser fixes, com a mínim de tres dies a la setmana.
 • Per donar-se de baixa al servei de menjador s’ha d’avisar abans del 25 del mes anterior.

IMPAGAMENTS/MOROSITAT

El impagament o retorn del rebut serà comunicat a la família, la qual saldarà el deute durant els 5 dies immediats a l’avís, fent-se càrrec de les corresponents despeses bancàries de devolució. En cas que es retornin rebuts de manera reiterada i s’acumuli el deute, es donarà la baixa del servei  i no podrà fer ús del MENJADOR fins que no hagi resolt el total del deute.