Salut

Si un infant presenta símptomes de malaltia (conjuntivitis, febre, erupcions a la pell…) no podrà venir a l’escola, tampoc és recomanable portar l’infant al centre sota l’efecte d’un antitèrmic.

En cas d’un tractament puntual, entenem que l’administració de medicaments és responsabilitat de la família. Per tant, és aconsellable fer coincidir les dosis amb els moments d’estada a casa. L’escola no administra medicaments als nens/es. En aquest sentit cal assenyalar que els professionals del centre només poden fer accions que no requereixen cap titulació sanitària i que les poden fer els familiars o cuidadors, en general, dels fills sempre que hagin rebut assessorament previ (s’hi inclou l’administració de fàrmacs d’ús habitual en pediatria); també poden fer cures senzilles (d’erosions i petites ferides), i també la primera atenció a qualsevol incident inesperat.

Per poder administrar medicaments als alumnes, sempre que sigui imprescindible fer-ho en horari lectiu, cal que els pares, mares o tutors legals aportin un informe mèdic on consti el nom de l’alumne, el nom del medicament que ha de prendre i la pauta d’administració. Així mateix, els pares, mares o tutors legals han d’aportar una autorització on es demani al director o directora del centre educatiu l’administració al fill o filla del medicament prescrit d’acord amb les pautes que constin en l’informe esmentat i se n’autoritzi l’administració als professionals del centre.

El centre disposem d’un full d’autorització per poder administrar paracetamol a l’infant en cas de presentar febre superior a 38º i mentre s’espera l’arribada d’algun familiar que el pugui portar a casa.

Aquest curs també us adjuntem l’autorització per administrar Paracetamol. El termini per portar-la signada és el dia 19 de setembre. L’administració del paracetamol s’emprarà en cas de febre alta i no poder contactar amb al família o aquesta trigui molt en arribar per recollir l’infant. En cas que la família pugui venir a l’escola en poc temps, deixarem aquesta actuació a càrrec de la mateixa.

És convenient i necessari mirar amb regularitat el cap del nen o nena per evitar el contagi de polls. En el cas de detectar la presència de polls o llémenes, es recomana que l’alumne no assisteixi a l’escola fins que el problema estigui resolt  i caldrà comunicar-ho el més aviat possible.

En cas d’accident, s’avisarà sempre a la família perquè vingui a buscar a l’infant i el porti al metge. En cas de no localitzar cap familiar o bé no pugueu venir al centre en un breu període de temps, es portarà a l’infant al centre d’atenció primària més proper o es trucarà al servei d’urgències.