Claustre de professorat

El claustre de professorat és l’òrgan de participació dels professors en el control i la gestió dels aspectes educatius del centre. El formen tots els professors i les professores del centre i el presideix la direcció. La seva funció és, entre altres, intervenir en l’elaboració i modificació del Projecte educatiu de centre, decidir criteris d’avaluació, programar i avaluar les diferents activitats educatives, escollir els seus representats al consell escolar i establir línies d’intervenció per a l’acció tutorial.

CLAUSTRE DE PROFESSORAT

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Cultura clàssica
Matemàtiques
Idiomes
[Anglès i francès]
Ciències Socials
[Geografia i història]
Ciències Socials
[Economia]
Ciències Socials
[Filosofia i valors]
CC. Naturalesa i experimentals
[Biologia i geologia]
CC. Naturalesa i experimentals
[Física i Química]
Tecnologies
Educació física
Expressió artística
[Música]
Expressió artística
[Visual i plàstica]
Orientació i diversitat
[Escola inclusiva]
Orientació i diversitat
[Aula d’acollida]