Equip directiu

L’equip directiu és l’òrgan executiu de govern del centre públic i les persones membres han de treballar coordinadament en l’exercici de les seves funcions. Correspon a les persones membres de l’equip directiu la gestió del projecte de direcció.

L’equip directiu del centre està format pel director o directora, que el presideix, el o la cap d’estudis, el secretari o secretària i la coordinació pedagògica.

EQUIP DIRECTIU

Direcció
Empar Llopis *Perfil i trajectoria professional
Cap d’estudis
Esteve Salamero *Perfil i trajectoria professional
Coordinació pedagògica
Robert Ardèvol *Perfil i trajectoria professional
Secretaria
Rafi Ortega *Perfil i trajectoria professional
*Es publica aquesta informació d’acord amb Instrucció 2/2019 de transparència del Departament d’Educació.
 • DIRECCIÓ

La direcció és màxim càrrec de governça del centre educatiu. S’encarrega de liderar el projecte educatiu i vetlla per la seva aplicació.  És qui s’encarrega d’orientar, dirigir i supervisar les diferents activitats del centre, de garantir el compliment de les normes de convivència i d’adoptar les mesures disciplinàries corresponents. A més, té funcions de representació del centre. La direcció presideix els òrgans col·legiats del centre [Claustre i Consell Escolar]  i ha de fomentar la participació de les famílies. També és el cap de personal de totes les persones que treballen en el centre.

Les seves funcions estan recollides a l’article 31.3 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius, i al capítol 2 del Decret 155/2010, de la direcció dels centres educatius públics i del personal directiu professional docent.

 • CAP D’ESTUDIS

El o la cap d’estudis és qui s’ocupa de la coordinació i la planificació interna de l’institut. Les seves funcions estan recollides a l’article 32 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius i inclouen:

  • Confeccionar els horaris.
  • Vetllar per la convivència al centre.
  • Responsabilitzar-se de la gestió dels currículums.
  • Substituir la direcció quan escaigui.
  • Coordina la Comissió pedagògica.
 • COORDINACIÓ PEDAGÒGICA

La coordinació pedagògica s’ocupa de l’acció tutorial, la planificació dels equips docents, i coordina les actuacions que es fan amb l’alumnat amb dificultats en l’aprenentatge o amb problemàtiques de tipus social. Les accions de coordinació docent queden establertes a l’article 40 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius.Entre d’altres, cal esmentar:

  • Vetllar per la implentació del Pla d’acció tutorial mitjançant la coordinació de tutors de nivell.
  • Coordinar la Comissió d’Atenció a la Diversitat.
  • Supervisar les adequacions curriculars i plans individuals.
  • Centralitzar les recomanacions de llibres de text i material educatiu.
  • Impulsar l’aplicació de les innovacions educatives i la formació continuada del professorat.
  • Coordinar les sortides de grups d’alumnes.
 • SECRETARIA

El secretari o la secretària es reponsabilitza i s’ocupa dels aspectes, administratius, econòmics, de serveis i manteniment; així com el control del personal d’administració i serveis.

Les seves atribucions estan recollides a l’article 33 del Decret 102/2010, d’autonomia dels centres educatius i inclouen:

 • La secretaria del claustre i del consell escolar del centre.
 • Coordinar el personal d’aministració i seveis, així com les tasques administratives.
 • Elaborar el pressupost econòmic i vetllar per la seva correcta aplicació.
 • Supervisar les certificacions administratives i els processos de preinscripció i matrícula.
 • Custodiar els expedients acadèmics i els documents del centre.
 • Realitzar l’inventari del centre.
 • Coordinar els equips de manteniment i neteja.