Línia pedagògica

La línia pedagògica del centre és el camí que traça l’institut per tal d’assolir els dos grans objectius del sistema educatiu:

  1. Millorar els resultats acadèmics.

  2. Fomentar la cohesió social.

Per tal d’arribar-hi el centre escolar en virtud de la seva autonomia concreta i defineix la seva cultura, els ojectius més adients, les estratègies a seguir i les actuacions a dur a terme en els diversos documents de gestió: projecte educatiu de centre, projecte lingüístic, projecte de direcció, normes d’organització i funcionament dels centres, programació general anual i memòria anual del curs.