Ciències Naturalesa i experimentals

La competència científica, entesa de manera genèrica, al·ludeix a la capacitat i la voluntat  d’utilitzar el conjunt dels coneixements i la metodologia que es fan servir per explicar la naturalesa, amb la finalitat de plantejar preguntes i extreure’n conclusions basades en proves.

Les competències bàsiques d’aquest àmbit es refereixen a aquelles capacitats que permeten als alumnes resoldre problemes a partir dels coneixements científics, així  com al domini dels processos de l’activitat científica.

L’àmbit de les Ciències de la Naturalesa i experimentals es divideixen en dos camps d’actuació, diferenciats, però complementaris i molt interelacionats. D’una banda les Ciencies de la Naturalesa, que s’ocupen dels contiguts relacionats amb la Biologia i la Geologia. I de l’altra la Física i la Química.

CC. Naturalesa i experimentals

  • Biologia i Geologia

CC. Naturalesa i experimentals

  • Física i Química