Aula d’acollida

L’aula d’acollida és l’espai referència, que permet una atenció emocional i curricular personalitzada i un aprenentatge intensiu de la llengua catalana a l’alumnat nouvingut que procedeix d’altres països i cultures i que acaben d’incorpar-se a la nostra societat.

Proporciona a l’alumnat nouvingut una atenció adequada a les necessitats i als progressos relacionals i lingüístics, sense perdre el contacte amb la resta de grup classe al qual estigui adscrit.

El període d’estada i atenció l’aula d’acollida és de dos cursos. Ara bé per l’alumnat que té com a llengua materna un idioma que no és de la família de les llengües romàniques pot perllongar-se un curs més.

  • L’ÀMBIT

PROFESSORAT

BLOG DE NOTÍCIES I PROJECTES

  • PROJECTES I PLANS D’ACTUACIÓ

PLA D’ACOLLIDA DEL CENTRE

PROJECTE CURRICULAR i PLA D’ACCIÓ: aula d’acollida