Càrrecs de coordinació

Els càrrecs de coordinació tenen encarregades, per la direcció, funcions de govern o de gestió de diferents àreees d’actuació com ara l’ordenació pedagògica, l’atenció a la diversitat i acollida d’alumnat, la promoció de la llengua catalana, projectes didàctics i d’innovació i la implementació de les noves tecnologies.

CÀRRECS DE COORDINACIÓ

Ambits didàctics
 • Llengua catalana i literatura: Pepa Palomar
 • Llengua castellana i literatura: Benjamín Gomollón
 • Matemàtiques: Maribel Valero
 • Idiomes: Ängeles Morales
 • CC. Socials, geografia i història: Marcel Poblet
 • CC. Naturalesa i experimentals: Ferran Martínez
 • Tecnologies: Victòria Rodríguez
 • Educació física: Carles Casals
 • Expressió artística: Enrique Zamora
 • Orientació i diversitat: Naiara Noguera
Seminaris didàctics
 • Cultura clàssica: Conxi Hernàndez
 • Filosofia i valor ètics: Roberto Méndez
 • Biologia i Geologia Cèlia Antolín
Llengua, interculturalitat
i cohesió social

Sebastià Pons

Prevenció de riscos laborals
José Antonio Jiménez
Servei de mediació escolar
Maite Verdú
Biblioteca i activitats complementàries
M. Cristina Graell
Tecnologies de l’aprenentatge
i el coneixement
Manuel Arce
 • CAPS D’ÀMBIT I SEMINARIS DIDÀCTICS

Coordinen l’acció pedagògica del professorat i les matèries les matèries que pertanyen a un determinat camp de coneixement. Vetllen per una correcta aplicació de la metodologia didàctica, la programació de contingut i els criteris d’avaluació.

 • LLENGUA, INTERCULTURALITAT I COHESIÓ SOCIAL

Orienta el professorat en l’atenció a l’alumnat nouvingut, buscant una resposta educativa inclusiva que respecti la diversitat i proposa l’ordenació curricular de l’alumnat que s’incorpora de nou a sistema educatiu català. També acull i acompanya les famílies d’aquest alumnat en el procés de matrícula. Per últim, vetlla per l’aplicació del Projecte lingüístic del centre i d’altres projectes d’innovació educativa relacionats amb les competències lingüístiques i comunicatives.

 • PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

Promou i coordina les actuacions en matèria de salut i seguretat del centre, com ara l’ordre, la neteja, la senyalització i el manteniment en general i n’efectua el seguiment i control. També elabora el Pla d’emergència i supervisa les actuacions que se’n derivin.

 • SERVEI DE MEDIACIÓ ESCOLAR

Coordina el funcionament de l’equip que conforma el servei de mediació escolar, que s’encarrega de resoldre conflictes de convivència entre iguals a través del diàleg i la cooperació positiva.

 • BIBLIOTECA I ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

És la referent del centre per portar a terme tasques d’organització i gestió del programari de la biblioteca, la dinamització dels seus recursos i serveis, l’impuls del pla de lectura i de la competència informacional des de la biblioteca.

 • TECNOLOGIES DE L’APRENENTATGE I EL CONEIXEMENT

Assessora els professorat del centre en l’ús didàctic de les TAC i les noves tecnologies. Alhora vetllar pel manteniment de les instal·lacions i dels equips digitals del centre i el compliment de la reglamentació normativa i els estàndards tecnològics.