Acció educativa: comissions

Les comissions d’acció educativa són equips de treball del centre que tenen com a objectiu de consolidar, implementar i afermar la línia pedagògica de l’institut. Són formades per professorat del centre, però també compten amb el suport extern dels serveis educatius del Departament d’Educació o d’altres entitats.

S’ocupen de temes diversos com a ara la regulació de la convivència; la coordinació entre els distints àmbits didàctics; l’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives especials, socials i alumnat nouvingut i projectes de plurilingüisme; el control, manteniment bon ús i pràctiques de les tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement.

COMISSIONS D’ACCIÓ EDUCATIVA

Comissió d’atenció a la diversitat
Comissió de convivència i mediació escolar
Comissió de Tecnologies de l’aprenentatge i el coneixement
Biblioteca escolar