Àmbits didàctics

Els àmbits didàctics són les distintes agrupacions de les àrees de coneixement en què incideix el currículum educatiu de l’alumnat. Cada àmbit treballa les competències bàsiques pròpies de les matèries que aplega, estableix la metodologia didàctica i els criteris d’avaluació, d’acord amb els principis que fixa el projecte educatiu de centre.

Llengua catalana i literatura
Llengua castellana i literatura
Matemàtiques
Idiomes
Ciències Socials
Ciències Naturals i Experimentals
Tecnologies
Educació física
Expressió artística
Orientació i diversitat