Normes d’organització i funcionament [NOFC]

Les Normes d’Organització i Funcionament del Centre [NOFC], que formen part del projecte educatiu, és el document que recull de manera ordenada els principis organitzatius que regeixen el centre educatiu  i les interrelacions que s’hi produeixen: explicita l’estructura organitzatica; defineix els vincles; recull les funcions, els drets i els deures dels diferents sectors, així com regula la convivència de la comunitat educativa de l’institut; fixa els processos; adapta el marc legislatiu a la nostra realitat i estableix l’específica pel nostre centre educatiu, d’acord amb el principia bàsic de l’autonomia de centre

Les normes d’organització i funcionament del centre és un document viu amb constant renovació a proposta de tots els sectors, per a la millora i compliment de la seva funció i són aprovades pel Claustre i i el Consell Escolar.

NORMES D’ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT [NOFC]