Programació general anual [PGA]

La Programació general anual (PGA) explicita les prioritats, objectius i activitats del centre, fent èmfasi en els següents aspectes:

 • Prioritats del curs: concrecions d’objectius, actuacions (temporització i responsabilitats) i indicadors d’avaluació. 
  • Objectius del Departament d’Educació.
  • Missió, visió i valors del Projecte educatiu de centre.
  • Prioritats del Projecte de Direcció.
  • Propostes de millora de les valoracions del curs anterior.
  • Necessitats derivades de plans i projectes específics del centre.
 • Funcionament i organització del curs: informacions més rellevants que conformen la planificació de l’any escolar.
 • Marc horari i calendari.
 • Calendari de reunions i avaluacions.
 • Organització del professorat.
 • Càrrecs i responsabilitats.
 • Organització dels alumnes.
 • Participació de la comunitat.
 • Suports i recursos específics.
 • Activitats dins i fora del centre.
 • Relacions amb l’entorn.
 • Formació del professorat.
 • Activitats extraescolars.
 • Estratègies de comunicació.
 • Serveis escolars.
 • Actuacions del Pla de seguretat.
 • Pla de treball dels Serveis Educatius
PROGRAMACIÓ GENERAL ANUAL [PGA]