Acollida P3

Considerem  que pels infants de tres anys és important que el primer contacte amb l’escola sigui viscut de manera relaxada i agradable.

Així mateix som conscients que les famílies necessiten un període  d’adaptació per tal de poder transmetre tranquil·litat i seguretat als seus fills i les seves filles.

La qualitat dels primers dies facilitarà la tasca durant la resta del curs escolar.

Aquest primer any és d’adaptació al centre (horaris, normes rutines, espais ,mestres, companys etc.).

Actuacions

Reunió al juny amb les mestres representants d’educació infantil.

Entrevista amb els pares de cada alumne abans de començar el curs, al setembre.

Acollida progressiva de l’alumnat que autoritza el Departament d’Educació.

Reunió amb les famílies del grup classe i acollida per part  de l’AMPA (berenar).

Preparació de l’acollida de l’alumne a la classe  .Els mestres preparen una programació d’adaptació. L’actitud dels mestres és afectiva i comunicativa amb els infants.

Acollida progressiva d’adaptació de l’alumnat de P3:

1r. dia: l’alumne assisteix a l’escola una hora i ve acompanyat d’un familiar; per jugar a la classe, conèixer a el/la mestre/a i als seus nous companys així com el nou espai (pati, aula de psicomotricitat, lavabo, etc.). A cada hora hi  haurà  7/8 alumnes.

2n. i 3r. dia:  L’alumne assisteix a l’escola dues hores, en grup de 12 alumnes amb dues mestres a l’aula.

A partir del 4t. dia el grup d’alumnes estaran a la classe amb els dos mestres que els ajudaran a anar agafant seguretat, confiança i adaptació a la nova escola; tot gaudint del JOC i del treball individual per atendre les emocions.

Tots els dies, els pares (familiars) poden acompanyar el seu fill/a a l’entrada de la classe on estarà la mestra per rebre individualment a l’alumne.

L’etapa d’educació infantil comprèn els nens i nenes entre els 3 i 6 anys. El principal objectiu de l’etapa és aconseguir que els nens i nenes siguin autònoms i capaços de desenvolupar-se personalment i intel·lectualment en un ambient emocionalment estable i engrescador.

El nostre projecte pedagògic es basa a desvetllar i potenciar en cada alumne les seves capacitats de treball i competències que contribueixin al seu progrés com a persona, acompanyant-los i compartint amb ells la il·lusió per a la descoberta del món que els envolta, sense deixar de potenciar els valors que, com a petites persones, hauran d’anar adquirint i practicant com a membres d’un grup.

En aquest procés comptem i busquem  la col·laboració i la complicitat de les famílies dels nostres alumnes, amb les quals mantenim un contacte fluid i constant en tota aquesta primera etapa escolar.

En aquestes edats es posen les bases que els ajudaran al llarg de la seva vida personal i escolar amb l’observació, l’experimentació i la manipulació com a eines d’aprenentatge. El JOC serà el mitjà essencial i necessari per al bon desenvolupament emocional, també imprescindible en les relacions interpersonals, tot potenciant la creativitat i l’escolta.

Hi ha tres àrees bàsiques de coneixement que es treballen de manera global i interdisciplinària, establint relacions entre els seus continguts:

  • Descoberta d’un mateix: adquisició dels hàbits necessaris per promoure l’autonomia i la confiança en un mateix. Proposem activitats en què cada nen i nena pugui explorar les seves capacitats motrius amb la manipulació d’objectes.
  • Descoberta de l’entorn: utilització, com a mitjà per conèixer, de l’entorn més proper. Establiment de relacions entre les diferents activitats proposades i allò que ens envolta, com ara la família, les festes tradicionals i el barri.
  • Intercomunicació i llenguatges: els diferents llenguatges treballats (llenguatge oral, matemàtic, musical, plàstic, llengua anglesa…) són una eina per a la comunicació en diferents contextos.