Alumnes nouvinguts

Es considera “alumne/a nouvingut” aquell alumne/a que s’ha incorporat per primera vegada al sistema educatiu de Catalunya en els darrers vint-i-quatre mesos.

Davant el xoc emocional que en aquest alumnat pot representar l’arribada a un entorn social i cultural completament nou, el centre  preveure mesures específiques per tal que pugui sentir-se ben acollit i percebre el respecte envers la seva llengua i cultura, i que, al més ràpidament possible, pugui seguir amb normalitat el currículum i adquirir l’autonomia personal dins l’àmbit escolar o social.

Per això l’escola disposa d’un protocol d’actuacions per tal que l’alumne se sentí ben acollit.