Projectes

TREBALL PER PROJECTES A EDUCACIÓ INFANTIL

La dinàmica de treball a Educació Infantil, on les feines estan molt globalitzades i els aprenentatges giren al voltant d’un eix comú, permet el que s’anomena “treball per projectes”.

Els objectius d’aquesta metodologia són:

  • Progressar en el coneixement de l’entorn físic i natural.
  • Adquirir procediments que facilitin l’obtenció d’informació.
  • Habituar-se a treballar experimentalment.
  • Utilitzar la imaginació i la creativitat.
  • Habituar-se a preguntar i donar opinions personals.
  • Interessar-se en conèixer i intercanviar vivències i opinions.
  • Adonar-se del seu propi progrés.
  • Formular hipòtesis i extraure conclusions.
  • Aplicar a noves situacions els conceptes i estratègies apresos.Els Projectes responen a la necessitat de saber i a l’interès per aprendre. No és tan important el que s’aprèn (producte) com el camí que es fa (procés): fer-se preguntes, tenir curiositat, discriminar entre allò que sé i allò que m’agradaria aprendre, buscar informació de manera autònoma o amb l’ajut dels adults (pare, mare, mestres…), sintetitzar-la i comunicar-la, relacionar-la amb altres aprenentatges o amb vivències anteriors.Els projectes impliquen una manera de fer que afavoreix la iniciativa i l’autonomia en el treball.