Història

L’escola va començar a funcionar el mes de setembre de 1999, amb el nom de CEIP Martorell.
Va néixer fruit de l’increment espectacular de la població activa. Aquest augment de la població era conseqüència de la immigració provocada per l’oferta de llocs de treball en el municipi, fet que va determinar la necessitat de construir una nova escola.

Al llarg dels anys de funcionament del centre, la seva situació ha canviat de manera notable a cada curs:

 • Curs 1999/2000: l’any de la seva creació l’escola comptava amb tres grups d’educació infantil amb una ràtio molt desigual i un grup de cicle inicial amb una ràtio molt baixa. El nombre total d’alumnes era de 47. L’equipament constava de cinc mòduls prefabricats: tres aularis, un mòdul serveis (menjador i sala d’usos múltiples) i un mòdul de despatxos. Posteriorment un dels mòduls d’aulari es va condicionar com a aula d’informàtica, guardamobles, sala de psicomotricitat i cambra dormitori pels alumnes d’educació infantil que utilitzaven el servei de menjador. Aquests mòduls prefabricats s’ubicaven en els mateixos terrenys on posteriorment s’ha construït el nou edifici, que ha començat a funcionar el setembre del 2002.
  L’equip docent estava format per cinc mestres i no es comptava amb cap especialista.
 • Curs 2000/2001: El nombre d’alumnes va augmentar fins a 145, repartits en 8 grups: 5 d’educació infantil, dos de cicle inicial i un de cicle mitjà (3r).
  Es va afegir un mòdul d’aulari més i es va haver de reorganitzar l’espai: el mòdul menjador va passar a ser també sala de psicomotricitat i dormitori pels alumnes d’educació infantil.
  La plantilla de mestres va passar a ser d’11. Ja es comptava amb especialista d’anglès i d’educació especial.

 • Curs 2001/2002: Hi havia 215 alumnes repartits en 10 unitats: 6 d’educació infantil, dues de cicle inicial i dues de cicle mitjà. Es va tornar a afegir un mòdul prefabricat per acollir les dues noves aules.
  Va augmentar també l’equip docent: 15 mestres, entre els quals ja hi havia 4 especialistes: anglès, educació especial, música i educació física.

 • Curs 2002/2003: L’escola es va traslladar al nou edifici. El nombre d’alumnes era de 308 repartits en 13 grups: 7 d’educació infantil (un dels quals era un grup de P3 que no pertanyia al centre), tres de cicle inicial, dos de cicle mitjà i un de cicle superior.
  L’equip docent va passar a ser de 18 mestres, 4 dels quals eren especialistes. L’escola es va inaugurar oficialment el 19 d’octubre de 2002 i també aquest any va adoptar el nom definitiu de Lola Anglada.

 • Curs 2003/2004: Vam comptar amb 17 grups: 9 d’educació infantil (tres dels quals pertanyien a una escola de pròxima creació al municipi), 4 de cicle inicial, 2 de cicle mitjà i 2 de cicle superior, que sumen un total de 417 alumnes.
  L’equip docent era de 24 mestres.
  La composició de l’equip era la següent: 8 mestres amb la plaça en propietat definitiva, 3 en comissió de servei amb la plaça definitiva en un altre centre i 13 en situació d’interinatge, el que conforma una plantilla poc estable.
 • Curs 2004/2005: Hi havia 16 unitats al centre, només falta un 5è. i un 6è. per tenir completes les dues línies que ens corresponen. El nombre d’alumnes era de 281, però es produeixen moltes variacions, a l’igual que a tots els centres de Martorell.
 • Curs 2005/2006: Hi havia 17 unitats al centre, només falta un 6è. per tenir completes les dues línies que ens corresponen. El nombre d’alumnes era de 414.
 • Curs 2006/2007: Hi havia 19 unitats al centre, teníem completes les dues línies i 3 a P3. El nombre d’alumnes era 467.