Carta de compromís

COMPROMISOS

Per part del centre

 1.  Facilitar una formació i educació  que contribueixi al desenvolupament integral  l’àmbit afectiu, psicomotor/motriu, psicològic, social) de la personalitat de l’alumne o alumna i vetllar pels seus drets en l’àmbit escolar.
 2.  Respectar les conviccions religioses, morals i ideològiques de l’alumne o alumna i de la seva família.
 3.   Informar la família del projecte educatiu (PEC) , de les normes d’organització i funcionament del centre (NOFC), dels criteris que s’aplicaran per avaluar el rendi­ment acadèmic i de les mesures educatives alternatives o complementàries adients per atendre les necessitats individuals de l’alumne o alumna.
 4. Mantenir comunicació regular amb la família a través de l’e-mail , de l’agenda i  informar-la de l’evolució acadèmica i personal de l’alumne o l’alumna, en els dos informes d’educació infantil i tres a educació primària . A més a més una entrevista, com a mínim , cada curs escolar i sempre que es cregui necessari.
 5. Controlar i prendre les mesures davant les faltes d’assistència no justificades de l’alumne o alumna al centre, i comunicar qualsevol altra circumstància que sigui rellevant per al seu desenvolupament acadèmic i personal.
 6. Atendre les peticions d’entrevista o de comunicació que formuli la família , en el menor termini possible i amb la  flexibilitat que es pugui oferir  dins l’horari escolar. Recordem que està establerta una hora setmanal d’atenció a les famílies.
 7.  Donar a conèixer  les normes de convivència que regeixen  l’escola i les mesures correctores en cas d’incompliment.
 8. Revisar conjuntament amb la família el compliment d’aquests compromisos i, si escau, el contingut, en el termini de cada curs escolar , en  la reunió d’inici de curs.

 Per part de la família

 1.  Respectar el caràcter propi del centre i reconèixer l’autoritat del professorat i la de l’equip directiu.
 2. Compartir amb el centre l’educació del fill o filla i desenvolupar i afavorir les complicitats i aportar suggeriments que són necessaris per aplicar el projecte educatiu del centre.
 3.  Conèixer i respectar les normes específiques de funcionament del centre, en particular, les que afecten la convivència escolar i el desenvolupament normal de les classes i les mesures correctores .
 4. Vetllar perquè el fill o filla compleixi el deure bàsic de l’estudi i d’assistència regular i puntual a les activitats acadèmiques, ajudant-lo a organitzar el temps d’estudi i de deures a casa  i a preparar el material per a l’activitat escolar.
 5. Cooperar de manera efectiva en l’orientació, l’estímul i l’esmena de l’actitud i la conducta dels fills/es i adoptar criteris i mesures que puguin afavorir el rendiment escolar .
 6. Facilitar al centre les informacions del fill o filla que siguin rellevants per al procés d’aprenentatge i atendre en un termini raonable les peticions d’entrevista i assistir, en la mesura possible, a la reunió d’inici de curs així com d’altres per tractar temes concrets (colònies)
 7. Informar el fill o filla del contingut d’aquests compromisos.
 8. Revisar conjuntament amb el centre educatiu el compliment dels compromisos de la carta i, si escau, el contingut, en el termini de cada curs escolar.