Consell d’alumnes

Consell d’alumnes

El Consell d’Alumnes està format pels delegats de cada classe de primària més els delegats de P5 d’educació Infantil.

Les reunions es realitzen trimestralment.Les delegades o delegats es trien democràticament en cada classe i es canvien amb la periodicitat que cada tutoria estima oportuna.

El Consell d’Alumnes és l’òrgan encarregat d’ intercomunicar les diferents assemblees (tutories) d’aula que se celebren setmanalment.

Les assemblees d’aula treballen els temes que afecten l’organització del cicle, de nivell o de classe: resolució de conflictes, propostes per al grup, anècdotes, actualitat, dinàmiques de grup, així com els temes tractats o proposats per a les assemblees de l’escola.

Aquestes assemblees d’aula són la veu de l’escola en les assemblees del centre.

Objectius del Consell d’Alumnes

  • Promoure a l’escola i a les classes un clima positiu que faciliti el treball i la consecució dels objectius.
  • Potenciar la presa de decisions per consens.Afavorir la responsabilitat i el compromís en l’organització i funcionament del centre.
  • Debatre temes d’importància per a l’alumnat.
  • Aprendre a plantejar les necessitats d’una manera democràtica.
  • Comprometre l’alumnat en la participació i organització del nostre centre.

Per a millorar la nostra escola és imprescindible la participació i el compromís de tots i totes per al bon funcionament, la consecució dels objectius i la realització de les tasques proposades.

El Consell permet escoltar l’opinió de l’alumnat, aprendre a decidir, a ser responsables, a organitzar i a crear un clima de convivència democràtic en la nostra escola.