Psicomotricitat i Educació Física

PSICOMOTRICITAT

La psicomotricitat és una activitat que afavoreix el desenvolupament de les possibilitats motrius, expressives i creatives dels infants a partir del moviment del cos. També els ajuda a millorar la relació i comunicació amb l’entorn que els envolta.
Les situacions que sorgeixen a la sala de psicomotricitat permeten als infants:
-Explorar i investigar
-Superar i transformar situacions de conflicte
-Enfrontar-se d’una forma positiva a les limitacions i pors
-Relacionar-se amb els altres
-Desenvolupar la iniciativa pròpia
-Poder-se expressar en llibertat i creativitat
-Iniciar-se en les nocions espacio-temporals
-Permetre l’acceptació de les normes

EDUCACIÓ FÍSICA

L’ensenyament i l’aprenentatge de l’educació física en l’etapa de l’educació primària ha de fonamentar-se en l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats, valors i competències relacionats amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de l’infant i la millora de la qualitat de vida. En l’àrea d’educació física, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables i el fet de sentir-se bé amb el propi cos constitueixen principis valuosos de l’acció educativa i contribueixen a la millora de l’autoestima.

En cursos inferiors treballem per assolir habilitats motrius bàsiques a través del joc, per tal que als cursos superiors les poguin aplicar a la iniciació de diferents esports.