Prova d’avaluació de quart d’ESO, dimecres 13 i 14 de febrer, 2019

La prova de quart d’ESO avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d’haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència cientificotecnològica i en competència matemàtica. Aquesta prova externa, elaborada i organitzada pel Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per a l’alumnat, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

Proves

Horari  

Dia Horari Proves

Dimecres 13 de febrer de 2019
 de 9.00 a 10.15 h  Llengua estrangera (anglès, francès o alemany)
 de 10.15 a 11.30 h  Cientificotecnològica
 d’11.30 a 12 h  Descans
 de 12.00 a 13.00 h  Aranès (a l’Aran)
 Dijous 14 de febrer de 2019  de 9.00 a 10.00 h  Llengua catalana
 de 10.00 a 11.00 h  Matemàtiques
 d’11.00 a 11.30 h  Descans
 de 11.30 a 12.30 h  Llengua castellana

 

Sistema de resposta

Cal tenir en compte que:

  • En les proves de català, castellà i aranès s’ha de fer la redacció al full de correcció manual. La redacció no es comptabilitza per línies, sinó per paraules(un mínim de 125). Així mateix, les tres respostes obertes i la redacció s’han de contestar en el full de correcció manual.
  • En la prova de llengua estrangera, cal tenir present que només hi ha una redacció, que ha de contenir entre 80 i 95 paraulesi que s’ha de fer al full de correcció manual. Es recomana que les activitats de comprensió oral es contestin primer al quadern i que després es passin les respostes al full per lectura òptica. La redacció s’ha de fer al full de correcció manual.
  • En la prova de matemàtiques i en la prova cientificotecnològica hi ha quatre preguntes obertes, que s’han de contestar al full de correcció manual.
  • Les preguntes de resposta oberta estan convenientment indicades tant al quadern com al full per lectura òptica.
  • Mes informació a l’enllaç http://educacio.gencat.cat/portal/page/portal/EducacioIntranet/Inici/PortalCentres/pcGestioAcademica/Detall?p_proc=94861