Línia metodològica de l’escola

El nen motor del seu propi aprenentatge

A l’escola creiem que el nen és el motor del seu propi aprenentatge, per tant els mestres el que fem es acompanyar al nen en el seu camí vers l’aprenentatge provocant situacions que el facin replantejar-se el que saben i tingui la necessitat d’anar més enllà i aprendre coses noves.

En aquest sentit, la nostra feina com a professors es basa en:

No respondreElNenMotor les seves respostes directament sinó formular preguntes per fer-los raonar i ajudar a que siguin ells els que treguin conclusions.

No donar respostes directes o solucions davant una dificultat, que serveixen només per mecanitzar i memoritzar coneixements, sinó provocar al nen conflictes cognoscitius que el facin veure que allò que creia no necessàriament és així i l’empenyi a buscar noves respostes i nous coneixements.

El que més ens preocupa és potenciar permanentment entre els nens/es la discussió i confrontació del què saben o creuen que saben per a que es converteixin en nens actius front al seu propi aprenentatge.

L’error com a punt de partida

Aprenem de l’error i per això a l’escola veiem que equivocar-se és important.  Si allò que fem sempre ho fem bé, no estem aprenent.  Cal tenir errors per provocar la necessitat de veure on ens hem equivocat i descobrir un nou coneixement.

L’aprenentatge ha de ser significatiu

SignificatiuPartim d’un plantejament constructivista de l’aprenentatge.  En aquest sentit, és fonamental la relació entre els aprenentatges i la vida.  Cal que els alumnes trobin sentit en allò que fan.  Per això partim dels coneixements previs de l’alumne i procurem treballar sempre que sigui possible de manera interdisciplinar per tal d’establir relacions entre els diferents continguts que es treballen.  Procurem partir, sempre que sigui possible, de l’experiència.

Per a nosaltres, qualsevol activitat d’escola té el mateix valor. 

Sortides i estades

Per tal de vincular els aprenentatges amb la realitat cultural i social l’escola realitza diferents activitats com ara sortides, xerrades i visites culturals.

Al llarg de cada un dels cursos de les diferents etapes (des d’Infantil i fins a quart d’ESO) es fa sempre com a mínim una activitat de teatre i audició, així com totes aquelles sortides que estimem necessàries i que són eSortidesspecífiques dels diferents projectes que es porten a terme.  Així mateix, es fan colònies des de P-3.

Totes aquestes activitats, així com les colònies estan sempre relacionades amb els continguts curriculars que es treballen. És per aquest motiu, que  per a nosaltres qualsevol activitat des de l’escola té el mateix valor. I les esmentades són fonamentals pel treball dins l’escola.  Tothom ha de participar d’elles, perquè de la vivència d’aquestes esdevé l’aprenentatge que fan cada un dels alumnes.

El treball per projectes

Cada vegada més anem incorporant el treball per projectes al llarg de les diferents etapes educatives com a forma de treball.

Creiem en la importància de saber observar, analitzar i aprendre a plantejar-se preguntes, preguntes interessants que ens creïn la necessitat de voler descobrir la resposta i resoldre-les.  Això és el que mou als nens a actuar, a posar en marxa tots els recursos de què disposen, a aplicar tot allò que han anat aprenent, a saber escoltar els altres, a confrontar les seves idees amb les dels altres i en definitiva a aprendre cooperativament a partir del treball de tots, on tot el que ha fet cadascú és important per créixer.  I, en definitiva, fomentar l’autonomia i l’aprendre a aprendre.

El Projecte de Filosofia 3/18

Una de les fites que des de sempre ens ha preocupat més és formar persones actives, reflexives, que siguin capaces d’observar el seu entorn, analitzar-lo, reflexionfiloar sobre el que passa i actuar al respecte.  És a dir, que el nen creixi de manera responsable fomentant el pensament.

Vetllem per a que els nens siguin actius davant qualsevol fet, que tinguin opinió, acceptin la dels altres, siguin capaços de modificar la seva resposta a partir d’allò que plantegen o pregunten els altres.  Que tinguin una actitud reflexiva i aprenguin a argumentar allò que pensen, saben, creuen.  En aquest sentit, des del curs 2007-08 el Projecte de Filosofia 3/18 estpa integrat en les diferents etapes educatives des d’ Infantil 3 anys i fins a  l’ESO, treballant així el desenvolupament de les  diferents habilitats de pensament.

Preparats per una societat del futur

Ens preocupa que els nostres alumnes estiguin preparats per la societat del futur on més que els conceptes concrets sigui el saber prendre decisions, saber com actuar davant diferents circumstàncies i, per tant, siguin persones creatives i amb recursos per afrontar-se a qualsevol situació. Per això donem importància a l’ensenyament de les llengües estrangeres, la tecnologia i el treball cooperatiu.  Aquests àmbits i activitats ocupen un espai important dins la nostra escola.

Aprenentatge de les llengües estrangeres

L’aprenentatge de llengües estrangeres és bàsic si volem que els nostres alumnes estiguin oberts al món.  Per aquest motiu fem anglès des de P-3 i, a la Secundària, oferim l’opció d’un segon idioma, en el nostre cas l’alemany.

El viatge de fi de curs dels alumnes de quart d’ESO consisteix en un intercanvi amb una escola anglesa.

 

Noves Tecnologies

La tecnologia està immersa cada dia més a la vida dels nostres alumnes. La informàtica i la tecnologia són els àmbits on més evident es fa el canvi en que es troba la nostra societat.

El Pilar ha reconegut des de sempre el valor de la informàtica dins el món en que vivim, per aquest motiu va estar pionera en l’ús dels ordinadors a l’escola i des de 1983 va introduir les sessions d’informàtica dins el currículum escolar.  Ja fa forces anys vam veure la necessitat de fer un pas endavant en aquest sentit i que l’hora d’informàtica no fos una hora concreta dins l’horari dels nostres alumnes.

Com escola tenim clar que avui en dia el que s’ha d’aprendre no és noves tecnologies sinó aprendre amb aquestes i, tot i que mantenim les sessions d’informàtica, anem incorporant cada vegada més l’ús dels ordinadors a les classes des d’infantil, així com altres recursos tecnològics que ens permeten millorar el rendiment dels nostres alumnes.  En definitiva, la nostra fita és aconseguir  fer un ús eficaç i estratègic de la tecnologia per tal de millorar els resultats educatius.

Som molt conscients que cal fer sempre un procés gradual d’apropiació dels nous recursos sense renunciar als èxits analògics de sempre.  Pretenem mantenir actiu tot el saber didàctic i pedagògic que acumulem però sumant tota la tecnologia que ens aporti un valor afegit.

La Tecnologia és avui una eina didàctica molt potent i un recurs quotidià al servei del procés d’ensenyament-aprenentatge. Una de les nostres fites és assegurar l’assoliment en tots els nostres alumnes de les competències digitals imprescindibles per l’accés actual als diferents àmbits del coneixement.

Com a escola disposem des de fa molts anys de pissarres digitals interactives a cada una de les classes.

A infantil i Primària totes les aules disposen d’un racó informàtic i la possibilitat de treballar amb Ipads

.

A  partir de 6è i a la Secundària treballem amb ordinadors portàtils personals com a eina de treball.  Cada alumne disposa del seu ordinador.

 

Des del curs 2009-10 formem part d’una xarxa d’escoles, la Fundació Tr@ms, i portem a terme projectes intercentres que potencien la competència digital.

Tot això fomenta l’ús de les TAC i impulsa experiències metodològiques enriquidores en totes les etapes educatives que afavoreixen  un millor aprenentatge dels nostres alumnes.

Potenciem l’autonomia de l’alumne i el treball en equip

Introduïm els nens/es des de ben petits en els treballs cooperatius, perquè en la societat del futur el que està clar és que caldrà saber treballar en equip i això significa que des de petits hem de treballar per a desenvolupar les estratègies i habilitats necessàries per a poder fer un treball òptim i eficaç on es valorin els altres i es pugui aprendre d’ells.  Ens cal educar a persones competents per treballar en equip.

Treballem per aconseguir que tots els nens fomentin al màxim la seva autonomia i la seva responsabilitat personal, fent d’aquesta manera possible el fet d’educar a persones competents per treballar en equip.

Els nostres objectius giren entorn a desenvolupar en tots els alumnes competències socials (d’empatia i assertivitat), que els permetin realitzar projectes en comú perquè entenem el treball col.laboratiu com un enriquiment personal i col.lectiu per assolir fites comunes.

Tutories individualitzades

A l’escola donem un paper cabdal a la figura del tutor. Aquest esdevé  el punt de referència del nen en tot moment.  Cada tutor disposa dins el seu horari lectiu d’unes hores per a poder fer un treball més personalitzat.