Preinscripció del curs 2020-2021

Han publicat la previsió de dates per la presentació de sol·licituds: és del 23 de març a l’1 d’abril de 2020 per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil (3-5 anys), educació primària i educació secundària obligatòria (ESO).

El calendari del procés encara no està confirmat.

Us anirem informat a mida que es conegui més informació.

Documentació acreditativa

Si es manté el decret de preinscripció, el formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Criteris de prioritat i puntuacions:

Esperem que els criteris generals de prioritat per a aquest procés siguin els mateixos que els del curs anterior:

  • Per germans escolaritzats al centre o el pare, mare, tutor legal que hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili dins l’àrea d’influència del centre (Premià de Mar): 30 punts.
   • Lloc de treball de la mare/pare/tutor dins l’àrea d’influència del centre (Premià de Mar): 20 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare, mare, germà o germana: 10 punts.

Els criteris complementaris només es tindran en compte en cas d’empat de puntuació en criteris generals:

  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Tant bon punt estigui disponible el formulari de preinscripció el podreu descarregar.