Preinscripció del curs 2019-20

El període de presentació de sol·licituds és del 29 de març al 9 d’abril de 2019 per als ensenyaments de segon cicle d’educació infantil (3-5 anys), educació primària i educació secundària obligatòria (ESO).

Calendari del procés preinscripció 2019-2020

 • Publicació de la oferta inicial de places: 27 de març de 2019.
 • Període d’entrega de preinscripcions i documentació acreditativa: del 29 de març al 9 d’abril de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 26 d’abril de 2019.
 • Presentació de reclamacions: del 29 d’abril al 3 de maig de 2019.
 • Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 8 de maig de 2019.
 • Sorteig del número de desempat: 9 de maig a les 11h.
 • Publicació de les llistes amb la ordenació definitiva: 14 de maig de 2019.
 • Publicació de la llista d’alumnes admesos i de la llista d’espera: 12 de juny de 2019.

Documentació acreditativa

El formulari de sol·licitud s’ha de presentar, en tots els casos, acompanyat dels documents següents:

 • Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • Original i fotocòpia del DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

Criteris de prioritat i puntuacions:

Els criteris generals de prioritat aplicables al nostre centre són els següents:

  • Per germans escolaritzats al centre o el pare, mare, tutor legal que hi treballa: 40 punts.
  • Per proximitat del domicili o del lloc de treball al centre sol·licitat en primer lloc (només una opció):
   • Domicili a l’àrea de proximitat del centre (Premià de Mar): 30 punts.
   • Lloc de treball a l’àrea de proximitat del centre (Premià de Mar): 20 punts.
  • Si el pare, mare o tutor legal són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania: 10 punts.
  • Per discapacitat igual o superior al 33% de l’alumne, pare, mare, germà o germana: 10 punts.

Els criteris complementaris només es tindran en compte en cas d’empat de puntuació en criteris generals:

  • Pel fet de formar part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Les puntuacions per malaltia crònica i familiar ex-alumne han estat suprimides segons el Decret 31/2019 de 7 de febrer.

Podeu descarregar el formulari de preinscripció o passar per la secretaria d’Enric Granados a recollir-lo.