Projecte educatiu

Ens definim com una escola laica i plural, arrelada al medi.

 

Tot infant té dret al seu temps, sense presses.  Tot infant té dret a créixer sense interrupcions

La nostra escola, no és una escola selectiva, sinó una escola on tothom té cabuda.

Tots els nens poden i han d’aprendre, cadascú al màxim de les seves possibilitats, tenint en compte les diferències que li són pròpies.

Aquell que té més capacitats no se l’ha de frenar, aquell a qui li costa més amb un programa seqüenciat i adaptat a les seves necessitats pot arribar més enllà.

Fem seguiment de casos, reforços i tutories per ajudar a avançar a aquells nens que ho necessiten i orientem a altres especialistes si ho creiem necessari. 

La dinàmica i metodologia de treball a les classes fa que no hi hagi un sostre on arribar sinó que tothom pot anar creixent d’acord a les seves possibilitats.

 

Com a escola pretenem contribuir a que els infants adquireixin fins al màxim de les possibilitats de cadascú

Tant les habilitats tècniques (com parlar, llegir, calcular, orientar-se…)  com socials (comunicar-se, respectar-se…) que són necessàries per ser, viure i conviure i que el faran ser competent en el món que els tocarà viure.

No es tracta de saber més que els altres, sinó de saber tot el que es pugui i saber posar el que hom sap al costat del que saben els altres per assolir metes comunes.

 

Potenciem  el saber, el saber fer, el saber ser i saber conviure.

La nostra escola pretén contribuir a aspectes que van més enllà d’un conjunt de coneixements acadèmics codificats i classificats. 

Els objectius educatius que pretenem van més enllà de la transmissió de coneixements per formar professionals competents. L’èxit o el fracàs escolar o professional no s’han de confondre amb l’èxit o el fracàs personal. Per això treballem per al creixement integral de la persona, intentant un desenvolupament harmònic de tots els aspectes. 

 

Els valors com a persona

Per a nosaltres hi ha un seguit de valors fonamentals i treballem amb l’objectiu de formar nens-nois

•    competents, però no competitius, sinó cooperatius;

•    tolerants, respectuosos amb les diferències per la manera de ser i les diferents maneres de pensar, però no permissius;

•    lliures, crítics i responsables.

És a dir, que adquireixin una personalitat autònoma i crítica, no solament competent i hàbil.

 

L’educació emocional

Considerem imprescindible l’educació emocional i, en aquest sentit, al llarg de les diferents etapes treballem per:

•    Afavorir la capacitat de comprendre i regular les pròpies emocions.

•    Proporcionar estratègies per la potenciació de l’autoestima i l’equilibri personal.

•    Potenciar la capacitat d’esforç i motivació front el treball.

•    Desenvolupar la tolerància a la frustració

•    Desenvolupar el control de la impulsivitat

•    Potenciar actituds de respecte, tolerància i prosocialitat

•    Desenvolupar l’habilitat de comprensió empàtica en les relacions interpersonals.

 

Formar persones actives, reflexives, que siguin capaces d’observar el seu entorn, analitzar-lo, reflexionar sobre el que passa i actuar al respecte.

Treballem per potenciar que el nen creixi de manera responsable fomentant el pensament. 

Vetllem per a que els nens siguin actius davant qualsevol fet, que tinguin opinió, acceptin la dels altres, siguin capaços de modificar la seva resposta a partir del que plantegen els altres o pregunta l’adult.  Que tinguin una actitud reflexiva i aprenguin a argumentar allò que pensen, saben o creuen.

 

Formar persones preparades pel futur és una de les nostres fites

Persones que, en sortir de l’escola, tinguin adquirits els hàbits de treball intel·lectual, que estiguin introduïts en les noves tecnologies i que dominin les competències bàsiques que els permetran seguir amb èxit els aprenentatges posteriors.

Educar aprenents perpetus capaços de treballar en equip i, a la vegada, que sàpiguen raonar per ells mateixos amb esperit crític, en front d’opinions, publicitat o propaganda de qualsevol tipus.

 

Dins el nostre projecte donem molta importància a l’ensenyament de les llengües estrangeres, la tecnologia i el treball cooperatiu.

•  Fem anglès des de P-3 i oferim l’opció d’un segon idioma, que en el nostre cas és l’alemany a la Secundària.

El viatge de fi de curs dels alumnes de quart d’ESO és un intercanvi amb una escola anglesa.

•  La tecnologia està immersa cada dia més a la vida dels nostres alumnes. Com escola tenim clar que avui en dia no hem d’aprendre noves tecnologies sinó aprendre amb les noves tecnologies.   

Les nostres fites són aconseguir que els nostres alumnes facin un ús eficaç i estratègic de la tecnologia per tal de millorar els resultats educatius i assoleixin les competències digitals imprescindibles per l’accés actual als diferents àmbits del coneixement.

•  Potenciem l’autonomia de l’alumne i el treball en equip. Des de petits hem de treballar per a desenvolupar les estratègies i habilitats necessàries per a poder fer un treball òptim i eficaç on es valorin els altres i es pugui aprendre d’ells. Ens cal educar a persones competents per treballar en equip.

 

Per a nosaltres, qualsevol activitat d’escola té el mateix valor.

Per tal de vincular els aprenentatges amb la realitat cultural i social l’escola realitza diferents activitats com ara sortides, xerrades, visites culturals i colònies des de P-3 i fins a 4rt d’ESO.

Totes aquestes activitats són fonamentals pel treball dins l’escola. Tothom ha de participar d’elles, perquè de la vivència d’aquestes esdevé l’aprenentatge que fan cada un dels alumnes.

 

Relacions amb les famílies

La relació amb les famílies és bàsica per garantir el model educatiu. Cal en tot moment una bona comunicació. En aquest sentit fem:

•  Reunions de pares a nivell de grup classe, a principi i final de curs, on expliquem temes generals d’àmbit acadèmic i formatiu i els temes específics del curs, la metodologia de treball, els objectius…

•  Entrevistes personals amb el tutor o tutora, que poden ser demanades en qualsevol moment al llarg del curs, ja sigui per part de l’escola o dels pares.

•  Lliurament d’informes i/o notes.

•  Festes on poden assistir els pares, com ara la festa de fi de primer trimestre, on s’obren les portes als pares per a que vegin el treball que han fet els nens al llarg del trimestre i s’amenitza amb danses i una cançó general; la festa de fi de curs, que aprofitem per fer l’acomiadament de tota l’escola als nens de quart d’ESO i les portes obertes de secundària, que es fan durant el segon trimestre i on els alumnes mostren el treball que han fet als pares.