Preinscripció

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 20 de març de 2017
 • Presentació de la sol·licitud al centre: del 23 de març al 4 d’abril de 2017
 • Presentació de la documentació al centre: fins al 7 d’abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 24 d’abril de 2017
 • Termini per presentar reclamacions, si cal, a la puntuació provisional: del 25 al 27 d’abril de 2017
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 3 de maig de 2017
 • Sorteig del número de desempat: 4 de maig de 2017 a les 11 h als serveis centrals del Departament d’Ensenyament: Via Augusta, 202, Barcelona
 • Llista ordenada definitiva: 8 de maig de 2017
 • Oferta final de places escolars: 30 de maig de 2017
 • Llistes d’alumnes admesos (i llistes d’espera, si escau): 2 de juny de 2017

Documentació

Documentació identificativa

Juntament amb la sol·licitud de preinscripció (o la impressió de la sol·licitud que s’ha enviat per Internet), en tots els casos, cal presentar al centre demanat en primer lloc l’original i una fotocòpia dels documents següents:

 1. Original i fotocòpia del llibre de família (o un altre document relatiu a la filiació). Si l’alumne/a es troba en situació d’acolliment, la resolució del Departament de Benestar Social i Família.
 2. Original i fotocòpia del DNI del sol·licitant; si aquesta persona és estrangera, targeta de residència amb el NIE o passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 3. Original i fotocòpia del DNI de l’alumne/a si té mes de 14 anys (o si té DNI encara que sigui menor de 14 anys).
 4. Original i fotocòpia de la targeta sanitària individual (TSI ), si se’n té.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar.


Documentació acreditativa dels criteris de prioritat

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació que els acredita:

 1. Per acreditar proximitat del domicili habitual de l’alumne o alumna al centre o proximitat del lloc de treball del pare, la mare, el tutor o tutora o el guardador o guardadora de fet:
  1. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas de persones estrangeres.
  2. Quan el domicili habitual que s’al·lega no coincideix amb el del DNI, amb el de la targeta de residència on consta el NIE o es tracta de persones estrangeres sense NIE, certificat o volant municipal de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant.
  3. Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, còpia del contracte laboral o d’un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036).
 2. En al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora, siguin beneficiaris de l’ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec:
  1. Acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica de la renda mínima d’inserció.
 3. Per acreditar la discapacitat (igual o superior al 33%) de l’alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana:
  1. Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  2. També s’admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes.
  3. Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 Documentació acreditativa dels criteris complementaris

 1. En el cas que l’alumne formi part d’una familia nombrosa o monoparental:
  1. Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
  2. Si l’alumne o alumna té una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs:

Informe emès per un metge o metgessa del sistema públic de salut o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel col·legi de metges de la demarcació corresponent, en què s’indiqui expressament que l’alumne o alumna té diagnosticada una malaltia crònica que afecta el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs, i s’hi especifiqui de quina malaltia es tracta.

Criteris de prioritat

Consulteu els centres educatius