RECUPERACIONS

Els informem del Pla de recuperació de matèries pendents de cursos anteriors per als alumnes que tenen alguna matèria no assolida (NA) en l’avaluació extraordinària del curs 18/19.

Per tal que els estudiants assoleixin la matèria, cal que:

  1. Presentin al professor de la matèria el dossier de feina de recuperació (podeu trobar-la a la pàgina web). El dossier és un factor indispensable per a assolir la matèria.
  • Si el dossier està assolit satisfactòriament, no l’ha de tornar a presentar.
  • Si el dossier no està assolit, l’alumnat l’haurà de tornar a presentar.
  1. Es presentin als exàmens de recuperació.

Primera convocatòria: del 21 al 25 d’octubre de 2019

Segona convocatòria (per que no hagi assolit l’examen en primera convocatòria): del 16 al 22 d’abril de 2020

  1. Vinguin a les sessions de suport dels dimecres de 15.30 a 16.30 per tal de:
  • Resoldre dubtes sobre el dossier.
  • Resoldre dubtes de continguts avaluables.
  • Completar el dossier, si escau.
  • Entregar el dossier, si escau.