GEP

A l’Institut de Tona som conscients que cal garantir les oportunitats de comunicació  i d’aprenentatge a tot l’alumnat, per aquest motiu una de les prioritats és la millora de la competència en llengües estrangeres dels seus alumnes. Per assolir aquest objectiu, el centre en el curs 2015-2016 va entrar a formar part del GEP (Grup d’Experimentació del Plurilingüisme).

El nou model d’ensenyament plurilingüe està basat en l’ampliació del temps d’exposició lingüística dels alumnes a una llengua estrangera, en el nostre cas l’anglès, en un context curricular i de projectes transversals.

La implicació global de l’Institut de Tona en aquest projecte suposa una aposta decidida per la millora de la competència lingüística dels alumnes i,  per tant, una millora del seu futur professional.

L’aposta per aquest nou projecte pretén revertir en:

– Una millora dels resultats en llengua anglesa i com a conseqüència, una millora de la competència lingüística en anglès.

– Un canvi de metodologia d’ensenyament a l’aula

– Consolidació d’un equip de professors format i acreditat per a impartir continguts curriculars d’altres matèries en llengua anglesa. Aquest curs s’imparteixen en anglès algunes hores de matemàtiques a 3r d’ESO i Socials a 4t d’ESO.

Per poder aconseguir tots aquests objectius, disposem d’un auxiliar de conversa. Aquest curs ens acompanya en Michael Davidson, que ve del Regne Unit, ajudarà a tots als alumnes del centre (des de 1r d’ESO fins a 2n de Batxillerat). En Michael acompanya els professors de llengua anglesa a classe i col·labora de manera activa en les classes, sobretot pel que fa als aspectes de la llengua oral. Moltes vegades treballa fora de l’aula amb grups d’alumnes molt reduïts per poder fer una atenció molt més personalitzada. També fa un suport a les classes de matemàtiques i socials quan aquestes són impartides en llengua anglesa.

Esperem, doncs, que amb aquest projecte l’anglès esdevingui més present al dia a dia del nostre alumnat i millori la seva competència.

 

Resultado de imagen de english language