Estudis

ESO

ASSIGNATURES

A cada curs, hi ha assignatures obligatòries (es fan al llarg de tot el curs) i assignatures optatives, que poden ser trimestrals, quadrimestrals o anuals. Totes s’avaluen trimestralment. Així mateix, en finalitzar els cursos de 1r, 2n i 3r es fa el treball de síntesi, que té una durada d’una setmana. A 4t curs, durant tot el curs escolar, es fa un projecte de recerca.

Aquest curs, i de manera excepcional, algunes assignatures com català, castellà o anglès es realitzen de forma quadrimestral.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

Els diferents departaments didàctics i la comissió de Projecció de centre organitzen un seguit d’activitats que complementen els continguts que es treballen a classe. En són bons exemples els camps d’aprenentatge a 2n d’ESO, el viatge ludicocultural a finals de 4t d’ESO, la jornada esportiva, sortides al teatre, xerrades diverses, visites a museus i exposicions, participació en tallers…

LLENGUA VEHICULAR I IDIOMES

Tot l’ensenyament es fa en llengua catalana. L’anglès té la consideració de primera llengua estrangera, tot i que també es pot fer francès com a segona llengua estrangera.

MESURES D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

El centre disposa de diferents mesures per atendre tots els alumnes segons les seves possibilitats i necessitats:

– Atencions individualitzades

– Agrupaments flexibles de matemàtiques, llengua catalana, llengua castellana i llengua anglesa a 1r, 2n i 3r d’ESO.

– Projecte Pont, pensat per facilitar l’acreditació d’ESO del major nombre possible d’alumnes i que combina les classes teòriques amb pràctiques en empreses del poble.

TUTORIES INDIVIDUALITZADES

Per tal d’atendre el millor possible tot l’alumnat i de facilitar la relació amb les famílies, ja fa diversos cursos que hem iniciat una experiència de tutories compartides, de manera que cada grup-classe té un professor/tutor que vetlla per la cohesió i les activitats del grup. Paral·lelament, la tutoria personalitzada de cada noi/a es reparteix entre tots els membres de l’equip docent del nivell.

BATXILLERAT

OBJECTIUS

És l’etapa de l’educació secundària postobligatòria que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat formació, maduresa intel·lectual i humana, coneixements i destreses que li permetin progressar en el seu desenvolupament personal, social i incorporar-se a la vida activa o a l’educació superior.

DURADA

El batxillerat és un cicle format per dos cursos. Els alumnes poden romandre al batxillerat en règim diürn un màxim de quatre anys, consecutius o no.

MODALITATS

Els alumnes de batxillerat poden escollir entre tres modalitats d’estudis:

En el nostre Institut, només oferim la modalitat d’Humanitats i Ciències Socials i la modalitat de Ciències i Tecnologia.

ASSIGNATURES

El Batxillerat està format per diferents tipus d’assignatures: unes pertanyen a la part comuna i altres pertanyen a la part diversificada. Us en donem més informació a continuació.

PART COMUNA

Són les assignatures que fan tots els alumnes, independentment de la modalitat que han triat.

Llengua i literatura catalanes (I i II)

Llengua i literatura castellanes (I i II)

Llengua estrangera (anglès) (I i II)

Ciències per al món contemporani

Filosofia i ciutadania

Educació física

Història

Història de la filosofia

Religió (voluntària)

PART DIVERSIFICADA

S’entén com a part diversificada les assignatures pròpies de la modalitat escollida, les matèries optatives que ofereix cada centre i el treball de recerca.

Matèries de modalitat: són les pròpies de cada modalitat de batxillerat triada.

 Humanitats i ciències socials Ciències i tecnologia
 Història del món contemporani

Literatura castellana

Matemàtiques aplicades a les ciències socials I i   II

Economia de l’empresa I i II

Llatí I i II

Literatura catalana

Història de l’art

Geografia

Economia

 Biologia I i II

Física I i II

Matemàtiques I i II

Química I i II

Tecnologia industrial I i II

Ciències de la Terra I i II

Dibuix tècnic I i II

 

De la tria de les matèries de modalitat s’estableixen diferents itineraris, que han de servir per donar la formació bàsica que conduirà als estudis universitaris o de grau superior triats per l’alumnat.

L’alumnat ha de cursar, com a mínim, tres matèries de modalitat en cadascun dels dos cursos del batxillerat. D’aquestes sis matèries, un mínim de cinc han de correspondre a la modalitat escollida.

Matèries optatives: són assignatures que proposa cada centre educatiu. S’encabeixen l’horari de les matèries de modalitat. En el nostre institut, oferim Psicologia, Grec, Sociologia i Economia, tant a 1r com a 2n de Batxillerat.

Treball de recerca: es tracta d’un treball que l’alumne ha de fer entre el segon trimestre de 1r de Batxillerat i el primer trimestre de 2n. Consta d’una memòria escrita i d’una exposició oral davant d’un tribunal, format per tres professors.

CICLES FORMATIUS

Podeu trobar informació sobre els cicles formatius a la pàgina web de l’Escola d’Hostaleria d’Osona:

http://escolahostaleriaosona.net/