Política de Qualitat

L’INSTITUT DE TONA CONTÍNUA EL SEU CAMÍ CAP A LA CERTIFICACIÓ EN QUALITAT

L’Institut de Tona, en el curs 2019-2020, va entrar a formar part del Projecte de  Qualitat i Millora Contínua (PQiMC) per a la millora de la qualitat dels centres educatius. Aquest projecte, està regulat per l’Ordre EDU/432/2006, de 30 d’agost i les corresponents resolucions anuals. El Projecte té com a referència la recomanació que estableix el Marc de Referència Europeu aprovada pel Parlament Europeu i el Consell, de 18 de juny de 2009 i el Reial Decret 1147/2011, de 30 de juliol, d’ordenació general de la formació professional del sistema educatiu on s’estableix el Marc de Referència de la Garantia de la Qualitat en la Formació Professional del Sistema Educatiu. 

Aquest projecte es desenvolupa a través de cursos i seminaris específics, de jornades d’intercanvi d’experiències i, sobretot, de l’agrupació dels centres en xarxes de treball, organitzades en nivells, amb l’objectiu de donar-se suport mútuament i compartir experiències, metodologies i noves eines de gestió i millora. 

El PQiMC s’organitza en un Programa d’Assegurament de la Qualitat que té com a finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius, així com garantir la confiança dels grups d’interès, mitjançant la implantació de sistemes de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001. 

Mitjançant aquest sistema de gestió, l’Institut de Tona vol orientar les actuacions per donar resposta a les necessitats formatives de l’alumnat, les famílies, les empreses, l’entorn social i els requeriments establerts; potenciar estratègies de desenvolupament i implicació de les persones que hi treballen; gestionar, de manera sistemàtica i transparent, els processos que es desenvolupen; fonamentar la gestió dels processos en els fets, la mesura i la informació; fomentar la cultura de la millora contínua, la innovació i l’intercanvi de bones pràctiques amb altres centres; promoure el compromís col·lectiu i la coherència d’objectius en la definició i el desenvolupament dels valors, les polítiques i les estratègies de centre, i orientar el centre cap a la consecució de bons resultats en relació amb els seus objectius.

El Programa d’Assegurament de la Qualitat té com a finalitat millorar els resultats educatius i la cohesió social en els centres educatius, així com garantir la confiança dels grups d’interès, mitjançant la implantació de sistemes de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001.

Política de Qualitat

L’Institut de Tona es compromet a portar el centre cap a un sistema de qualitat dels serveis i dels ensenyaments que s’imparteixen, amb la intenció de convertir el centre en un referent de formació.

El desplegament de la política de qualitat  implica el compliment de la legislació vigent i la implantació de la Norma ISO 9001 com a eina de referència, per a la millora contínua de l’ensenyament a secundària (ESO, Batxillerat i cicles formatius de grau mitjà i superior).

El compromís amb la qualitat afecta tota l’organització, i la millora contínua és una responsabilitat de tot l’equip professional del centre. L’equip directiu vetllarà i facilitarà el seu assoliment a través de la seva gestió i amb tots els mitjans al seu abast. 

La cerca de la qualitat és el punt de partida per proposar innovacions en el centre educatiu. Per a això considerem imprescindible la implicació de tot l’equip humà del centre, les famílies, alumnes, empreses i entitats col·laboradores. 

Missió

L’Institut de Tona és un centre educatiu públic d’ensenyament secundari on s’imparteixen estudis d’ESO, batxillerat i cicles formatius de grau mig i superior, de les famílies d’Hoteleria i turisme i Indústries alimentàries. Té com a missió prestar un servei públic educatiu de qualitat a l’alumnat per tal que pugui obtenir els millors resultats possibles segons les seves capacitats, necessitats i interessos.

Impulsar la cultura de la millora contínua i estratègies enfocades a preparar l’alumnat per a la seva incorporació al món laboral i/o per continuar altres estudis.

Desenvolupar un entorn de treball participatiu i motivador, que faciliti la implicació de l’equip humà de l’Institut en el seu projecte, alhora que en el seu funcionament com a institució educativa; establir mecanismes que posin a disposició de tota la comunitat els instruments i recursos per a la millora de la seva professionalitat així com per a la revisió i perfeccionament de tots els processos vinculats a la millora contínua del centre.

Visió

L’Institut de Tona vol ser un centre:

 • Que afavoreix l’èxit acadèmic i personal dels estudiants a través de la millora contínua en la seva manera de fer o treballar.
 • Amb voluntat de participar i col·laborar en els projectes i les iniciatives que contribueixen al desenvolupament social, econòmic i cultural de la nostra comarca i del país.
 • Col·laborador amb l’entorn, tant a instàncies municipals com, en el cas de cicles formatius, amb empreses del sector de la restauració, hoteleria i indústria alimentària; i també amb projectes innovadors i que fomentin l’emprenedoria.
 • Que aposta per la introducció de l’anglès com a llengua vehicular en algunes matèries.
 • Que ofereix les màximes possibilitats de desenvolupament professional al personal del centre, amb participació en projectes propis i formació externa, interna i compartida; fent possible la confluència dels interessos, capacitats i habilitats de l’equip humà amb la planificació estratègica de l’organització.
 • Que fomenta l’ús quotidià de les Tecnologies de l’Aprenentatge i del Coneixement (TAC) com a eina de treball tant a l’aula com en els processos de gestió de centre.
 • Que implanta un sistema de qualitat i millora contínua que permeti una gestió eficient, eficaç i una comunicació àgil, facilitant la presa d’acords i decisions de forma transversal i consensuada. 
 • De referència en el sector de la gastronomia a nivell català.

Valors

L’Institut de Tona fomenta entre tots els seus membres els valors de:

 • La cooperació i la solidaritat.
 • L’esforç i la responsabilitat personal.
 • La revisió i la millora contínua de les actuacions.
 • L’adaptació al canvi i a les noves tecnologies.
 • La transparència informativa.
 • La convivència amb tolerància i respecte per les persones i la seva diversitat.
 • El respecte al medi ambient i la utilització òptima dels recursos.
 • La participació positiva i responsable.
 • La formació permanent del professorat per disposar de la millor actualització pedagògica possible.
 • Inclusió, per fomentar la cohesió social i la justificació social.
 • Qualitat, aplicada a la gestió del centre que permet ordenar i sistematitzar el funcionament del centre.