Beques de l’Ajuntament pel curs 2021-22

Des d’avui i fins al dia 20 de juny, les famílies poden demanar ajuts per fer front a les despeses econòmiques destinades a l’escolarització, com ara la compra de llibres i/o llicències digitals, quota de reutilització de llibres o la compra d’un dispositiu Chromebook.

Poden ser beneficiàries de les subvencions les famílies que compleixin els següents requisits:

•Estar empadronats en el municipi de Santa Margarida de Montbui (tant el pare, la mare i el/a fill/a com en el cas de famílies monoparentals el pare o la mare i el/a fill/a).

•L’alumne pel qual se sol·licita l’ajut estigui matriculat en un centre educatiu de Sta. Margarida de Montbui el curs escolar al qual es refereix la convocatòria.

•No superar un barem econòmic de renda per càpita mensual, que s’estableix a les bases de la convocatòria

•No ser titular en règim de propietat o copropietat de més d’un habitatge.

•No percebre cap altre ajut provinent d’altres administracions públiques que cobreixin totalment el cost de l’activitat o servei.

La sol·licitud d’aquesta beca es podrà tramitar preferentment de forma telemàtica a través del web de l’Ajuntament, o també amb cita prèvia trucant al telèfon 93 804 09 09.

Us adjuntem el cartell informatiu i els documents d’informació i la sol·licitud

SOL.LICITUD AJUTS PER LES DESPESES D’ESCOLARITZACIÓ 2021-2022

INFORMACIÓ I RESOLUCIÓ DESPESES D’ESCOLARITZACIÓ