GESO

Graduat en educació secundària obligatòria (alumnes que no l’han obtingut en finalitzar l’etapa)

Els alumnes que no obtenen el títol de graduat en educació secundària obligatòria (ESO) en finalitzar l’etapa es poden presentar a les proves que el mes de març de cada any organitzen els centres educatius. A cada centre es constitueix una junta d’avaluació formada per professors de quart d’ESO i presidida pel cap d’estudis.

  • Requisits:

Es poden presentar a la prova les persones que compleixen els requisits següents:

  1. Tenir 18 anys o complir-los dins l’any natural de la prova. També s’hi poden presentar amb 17 anys o complir-los dins l’any natural de la prova si es troben en alguna d’aquestes situacions (cal presentar la documentació que ho acrediti):
  • tenir un contracte laboral que els impedeixi assistir al centre educatiu en règim ordinari,
  • trobar-se en procés d’obtenir un permís de treball o
  • ser esportista d’alt rendiment.

2. Haver finalitzat l’ESO sense obtenir el títol i no tenir més de 5 matèries pendents de qualificació positiva (compten com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos)

3. Haver finalitzat l’ESO durant un dels 2 cursos anteriors al qual es presentin a les proves.

  • Inscripció i realització de la prova:

Abans que s’obri el període d’inscripció, els centres publiquen al tauler d’anuncis o al web els criteris d’avaluació i els continguts mínims exigibles per a la superació de cadascuna de les matèries.

La sol·licitud per fer les proves s’ha de presentar entre el 3 i el 14 de febrer de 2020 a la secretaria del centre on la persona sol·licitant va estar matriculada de quart d’ESO per última vegada.

El centre publica el calendari de les proves i les llistes de persones admeses i excloses, que es podrà consular entre el 17 i el 21 de febrer de 2020. Durant els tres dies hàbils posteriors a la publicació d’aquestes llistes, els aspirants exclosos poden presentar una reclamació davant la direcció del centre.

El dia de la prova, els alumnes han de portar l’original del DNI, targeta de residència, passaport o qualsevol altre document identificatiu oficial en vigor. El temps mínim per fer-la és de 60 minuts per a cada matèria. Es poden portar diccionaris i/o calculadora.

  • Qualificacions: 

La llista d’aspirants presentats i de les qualificacions obtingudes es publicarà al tauler d’anuncis dels centres deu dies lectius després de les proves. Els alumnes que aprovin totes les matèries pendents obtindran el títol de graduat en ESO.

  • Normativa:

Resolució EDU/3445/2009,

de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada. (DOGC núm.5523, 10.12.2009).

Als documents següents trobareu més informació:

Calendari proves 2020

Horari proves GESO 2020

CONTINGUTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ
GESO Llengua Catalana i Literatura
GESO Llengua Castellana i Literatura
GESO Matemàtiques Acadèmiques i Aplicades
GESO Ciències Socials Geografia i Història
GESO 1ª Llengua estrangera Anglès