PFI

Consulta els llistats de preinscripció!!

Relació de sol·licituds valorades provisional Relació d’alumnes preinscrits al centre
Llistes de barem definitiu un cop resoltes les reclamacions Llistat definitiu de sol·licituds

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ: “AUXILIAR EN SERVEIS ADMINISTRATIUS”

És un programa de qualificació professional inicial que facilita l’inici d’un itinerari professional formatiu, tant de transició al món laboral com de continuïtat formativa.

Objectius

Aquest programa té com a objectius:
• Desenvolupar i consolidar la maduresa personal de cadascun dels joves mitjançant el desenvolupament d’actituds, habilitats i capacitats que contribueixin al seu creixement personal.
• Proporcionar competències professionals reconegudes al Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals que permetin la incorporació laboral com a “Auxiliar d’activitats d’oficina i en serveis administratius generals” a qualsevol empresa o entitat de caràcter privat o públic, a tots els sectors productius.
• Ampliar competències bàsiques per afavorir la continuïtat educativa, especialment en els cicles de formació professional de grau mitjà, així com el desenvolupament de les capacitats clau que afavoreixin l’aprenentatge i la formació al llarg de la vida.
• Proporcionar orientació professional i acadèmica perquè cada jove pugui desenvolupar itineraris coherents de formació i capacitació professional que facilitin la inserció i promoció professional. Les accions d’acompanyament i seguiment personalitzat es perllonguen una vegada finalitzat el programa

Va adreçat

Aquest programa va adreçat a joves de 16 a 21 anys (o que els compleixin abans del 31 de desembre de 2019) amb diversitat de capacitats, nivells formatius i objectius professionals i de formació i que no acrediten l’ESO.

El programa permet al jove:
• Accedir al món laboral
• Continuar la formació professional en un Cicle Formatiu de Grau Mitjà
• Treballar i continuar estudiant
• Accedir als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

Durada

Té una durada de 1000 hores: 700 dels mòduls de Formació Professional, incloent-hi 180 hores de
pràctiques a l’empresa (FCT), i 300 dels mòduls de Formació General, dins d’un curs escolar (setembre a juny). Les pràctiques es fan alternades amb les classes des del mes de març al mes de maig.

Estructura

El programa s’estructura en mòduls de Formació professional i mòduls de Formació general:

Mòduls de Formació professional específica
• Tècniques administratives bàsiques d’oficina
• Arxiu i comunicació
• Ofimàtica
• Formació bàsica en prevenció de riscos laborals
• Projecte integrat
• Formació pràctica en centres de treball (FCT)*

Mòduls de Formació general
• Estratègies i eines de comunicació (català, castellà, anglès i TIC)
• Entorn social i territorial
• Estratègies i eines matemàtiques
• Incorporació al món professional

Orientació, tutoria i assessorament personalitzat
• Orientació personal i recursos per a la inserció laboral i educativa

Novetat curs 2020-2021
• Preparació ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació)

Formació pràctica en centres de treball (FCT)

Les pràctiques a l’empresa han de permetre a l’alumne:
• Prendre contacte amb el món laboral i amb el seu sistema de relacions.
• Adaptar-se de manera responsable i participativa a les normes de funcionament i a les
situacions que es plantegen en un centre de treball.
• Completar competències professionals i bàsiques, ampliant els continguts formatius donats a
classe.
• Afrontar les tasques encomanades amb progressiva autonomia i capacitat d’organització.
• Desenvolupar les competències professionals per les quals l’alumne demostra més
predisposició i actitud positiva.

Grups reduïts

El nombre d’alumnes que conformen el grup del Programa de Formació i Inserció és de17 alumnes, amb una plaça reservada a alumnes de NEE, amb una reducció de ràtio d’una plaça.

Atenció personalitzada

L’atenció personalitzada, la tutorització i l’orientació de l’alumnat són elements clau del programa.
L’atenció individualitzada té com a finalitats:
• El seguiment del procés formatiu de cada jove.
• L’orientació personal, acadèmica i professional necessària per definir el seu projecte de futur.
• L’acompanyament en la inserció laboral i educativa en finalitzar el programa.

Certificació final

Les persones que superen el Programa de Formació i Inserció obtenen una certificació acadèmica i
professional que acredita les competències professionals de nivell 1:
• Qualificació professional completa: ADG305_1: Operacions auxiliars de serveis administratius
generals.
• Qualificació professional incompleta: ADG306_1: Operacions de gravació i tractament de
dades i documents.
• Certificat de professionalitat: ADFF408 Operacions auxiliars de serveis administratius
generals.

Reconeixement de la formació a les proves d’accés a CFGM

La superació del PFI tindrà el reconeixement establert a la normativa vigent per a la realització de les proves d’accés a cicles formatius de grau mitjà amb avantatges.

Possibilitats en acabar el programa

1. Per continuar la seva formació un cop acabat el programa:
1.1. Cursar un cicle formatiu de grau mitjà (CFGM) si se supera la prova d’accés o si se’n queda exempt.
1.2. Si no se supera la prova d’accés a CFGM
1.2.1. Curs específic de preparació a les proves d’accés a CFGM i fer la prova a través de  Centres de formació d’adults (CFA).
1.2.2. Curs per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM) a través de CFA. Superant el CAM hi ha accés directe als CFGM.
1.3. Obtenir el GESO a través de CFA sense el requisit de l’edat, per haver cursat un PFI (Presencial o a distància a través del IOC).
1.4. Especialització professional o qualificació en àmbits professionals diferents al del PFI.

2. Per incorporar-se al món laboral amb una qualificació professional reconeguda:
2.1. Acreditació de competències professionals del PFI: Els PFI donen una qualificació professional completa de nivell I que a la vegada permet l’obtenció d’un certificat de professionalitat de nivell I.
2.2. Contractació laboral: contracte de pràctiques (amb la reducció de quotes empresarials de la Seguretat Social)
2.3. Obtenir equivalències a efectes professionals amb el títol de GESO
Es pot obtenir l’equivalència del títol de GESO complint els següents requisits:
▪ Tenir superada la prova d’accés als CFGM
▪ Haver superat totes les matèries de 1r i 2n d’ESO

Es pot accedir al món laboral, com a:
• Auxiliar d’oficina
• Recepcionista
• Auxiliar de serveis generals
• Gravador – verificador de dades
• Auxiliar d’arxiu
• Operador documental
• Ordenança
• Operador de cobrament o caixer
• Auxiliar d’informació
• Auxiliar d digitalització

Tríptic explicatiu

Visita el nostre tríptic amb la informació més important. Si vols més informació de què és un PFI (programa d’inserció i formació), visita la infografia següent.

Horari de classe

A continuació pots visualitzar un exemple del horari de classe del PFI que desenvolupem a l’Institut Montbui: Horari PFI