El Consell Escolar ha aprovat el Projecte de Convivència i l’actualització de les NOFC

El Consell Escolar de l’Institut Joan Brudieu ha aprovat, en sessió ordinària realitzada el 12 de febrer de 2020, el Projecte de Convivència (PdC) i l’actualització de les Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC), que podeu consultar a l’apartat “Menú > Secretaria > Documentació Institut” d’aquesta mateixa web.

De les NOFC, se n’han actualitzat tres punts:

  • Nou redactat del punt 3.4 “Falta d’assistència a classe per decisió col·lectiva de l’alumnat (vaga)” del capítol VII “La convivència en el centre”.
  • Nou redactat del punt 6 “Òrgans de participació de l’alumnat” del capítol I “Estructura organitzativa de govern i de coordinació”.
  • Al capítol VII “La convivència en el centre”, al punt 3.2, “Efectes de l’acumulació de les faltes d’assistència”, s’hi ha afegit l’equivalència en hores del que significa el 25% de faltes d’assistència i s’hi ha afegit la lletra b) al subpunt 1.