Proves anuals per completar ESO

CONVOCATÒRIA 2021

Cada any es convoquen proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria, per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada. Aquestes proves es realitzen sempre en el centre on es troba l’expedient de l’alumne/na.

Alumnat que s’hi pot presentar

Els tres requisits que han de reunir els alumnes per poder presentar-se a aquestes proves l’any 2021 són:

 1. Haver finalitzat l’ESO l’any 2019 o 2020.
 2. Tenir almenys 18 anys o complir-los dins de l’any 2021.
  També hi pot concórrer l’alumne/a que faci els 17 anys l’any 2021 sempre que compleixi alguna de les condicions següents:
  – Tenir un contracte laboral que l’impedeixi assistir al centre en règim ordinari.
  – Trobar-se en procés d’obtenció d’un permís de treball (alumnat estranger).
  – Ser esportista d’alt rendiment.
 3. Haver cursat l’ESO (el 4t curs inclòs) sense haver obtingut el títol i amb un màxim de cinc matèries suspeses.

En aplicació d’aquests requisits, queden exclosos de les proves els alumnes inscrits per repetir 4t d’ESO en el present curs 2020-2021. En canvi, hi poden concórrer els alumnes que estan cursant un PQPI, sempre que compleixin els tres requisits abans esmentats.

Calendari

Termini de presentació de sol·licituds d’inscripció del 1 al 12 de febrer
Publicació del llistat de les persones admeses i excloses 16 de febrer
Termini de presentació de reclamacions a les llistes de persones admeses i excloses en els tres dies posteriors a la publicació de les llistes de persones admeses i excloses (17, 18 i 19 de febrer)
Realització de les proves dijous 4 de març, a les 15:30 h, a l’aula A0·05
Lliurament de qualificacions a partir del 17 de març, a Secretaria

Còmput i avaluació de les matèries pendents

 • Es comptabilitzen com una sola matèria les cursades amb el mateix nom en diferents cursos. A aquests efectes es considera que la matèria de 3r “Tecnologies” i la matèria de 4t “Tecnologia” tenen el mateix nom.
 • Els alumnes que han suspès la mateixa matèria a més d’un curs fan un únic examen, el corresponent a l’últim curs.
 • Per als alumnes que van suspendre a 3r una matèria que no van continuar a 4t – per exemple, Música -, s’haurà de dissenyar una prova de recuperació de la matèria de 3r.
 • Als efectes d’aquestes proves, no tenen validesa les qualificacions positives que l’alumne/a hagi pogut obtenir, amb posterioritat a la finalització de 4t d’ESO, per ensenyaments d’adults, a distància o proves lliures.
 • Els alumnes poden sol·licitar examinar-se de totes o sols d’algunes matèries pendents.
 • L’alumnat que va finalitzar l’ESO l’any 2020 podrà concórrer de nou a les proves de compleció en la convocatòria de 2022.
 • L’alumnat que va finalitzar l’ESO l’any 2019 esgota amb la convocatòria de 2021 les seves possibilitats d’obtenir el títol de GESO mitjançant les proves de compleció. En tot cas, cal tenir en compte que a partir dels 18 anys tothom té la possibilitat d’obtenir el títol a través d’altres vies (ensenyaments d’adults, a distància o proves lliures) on sí es tenen en compte les matèries superades en cursar l’ESO i en realitzar les proves de compleció.

Tramitació del títol de GESO (Graduat en ESO)

La tramitació del títol de GESO per a l’alumnat que ha completat l’etapa mitjançant proves de compleció es fa amb efectes del curs 2020-2021

Continguts i criteris d’avaluació mínims de les matèries

Impresos

Normativa

 • Resolució EDU/3445/2009, de 2 de desembre, per la qual es regula la convocatòria anual de les proves per a l’obtenció del títol de graduat en educació secundària obligatòria per a l’alumnat que no l’hagi obtingut en finalitzar l’etapa esmentada.
 • Ordre ENS/108/2018, de 4 de juliol, per la qual es determinen el procediment, els documents i els requisits formals del procés d’avaluació a l’educació secundària obligatòria (DOGC núm. 7659, de 9.7.2018).
 • Més informació a la pàgina web del Departament d’Educació.