Itineraris formatius específics (IFE)

Definició

 • Els itineraris formatius específics (IFE) són ensenyaments professionals adreçats a alumnes d’entre 16 i 20 anys (durant l’any natural que inicien l’itinerari) amb necessitats educatives especials associades a una discapacitat intel·lectual lleu o moderada i que no es troben en disposició de seguir la formació professional ordinària.
 • Poden cursar-los els alumnes esmentats que no hagin obtingut el títol de graduat en ESO i, de manera excepcional, aquells que sí que l’han obtingut però que no estan en disposició de seguir els itineraris de formació professional ordinaris.
 • Per matricular-se en un IFE cal complir els requisits demanats i seguir el procés de preinscripció i matrícula que estableix la normativa.

Finalitat

 • Tenen per objectiu incrementar l’autonomia personal d’aquests alumnes i fer que assoleixin les competències professionals necessàries per a la transició a la vida adulta i que, per mitjà del treball, aconsegueixin la plena inclusió social.

Estructura

 • Tenen una durada de quatre cursos i s’estructuren en mòduls professionals comuns i mòduls professionals específics que, a més de tenir els continguts necessaris perquè els alumnes assoleixin les competències professionals, poden anar associats a unitats de competència de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya.

Continguts

 • Professionalitzadors i relacionats amb el desenvolupament d’habilitats personals i socials dels alumnes.
 • En acabar aquests estudis s’obté un certificat de superació que acredita l’assoliment de les unitats de competència de nivell 1 corresponents al currículum del perfil cursat.

IFE AE01: Auxiliar en Manteniment d’Instal·lacions Esportives

Descripció

Aquests estudis desenvolupen competències per fer tasques auxiliars en el control d’accés, circulació i assistència als usuaris i visitants d’instal·lacions esportives; el suport a l’organització d’activitats fisicoesportives seguint instruccions o un pla de treball; la prevenció per a la millora de la seguretat dins del recinte; la reposició o reparació d’avaries de nivell bàsic, i el tractament de dades, textos i confecció de documentació sota supervisió, observant les normes de prevenció de riscos laborals i la protecció mediambiental corresponents, i també competències de comunicació, autonomia personal i participació en activitats comunitàries.

Durada

La durada és de 3.360 hores, que es distribueixen en quatre cursos acadèmics: els tres primers, de 875 hores; el darrer curs, de 735 hores, inclou la formació en centres de treball.

Continguts

 • Mòduls professionals comuns

  • Mòduls professionals de transició a la vida adulta per a l’adquisició de les competències personals i socials que faciliten el desenvolupament dels joves com a ciutadans de ple dret.
  • Mòduls professionals de caràcter general per apropar-se a l’activitat laboral.
 • Mòduls professionals específics
  • Mòduls professionals pensats per a l’assoliment de les competències professionals; un d’aquests és el de formació en centres de treball. Els mòduls específics poden anar associats a unitats de competència de nivell 1 del Catàleg de qualificacions vigent a Catalunya i estan inclosos en el currículum bàsic dels cicles regulats pel Reial decret 127/2014, de 28 de febrer, que regula aspectes específics de la formació professional bàsica.
 • Currículum

IFE: currículum 1r curs

IFE: currículum 2n curs

IFE: currículum 3r curs

IFE: currículum 4t curs

General

Fulls impresos