Programes de formació i inserció (PFI)

Descripció

 • Els programes de formació i inserció són voluntaris i estan adreçats als joves que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa, que hagin deixat l’educació secundària obligatòria (ESO) sense obtenir-ne el títol i que, en el moment d’iniciar els programes, no segueixin estudis en el sistema educatiu ni participin en altres accions de formació.
 • La finalitat d’aquests programes és proporcionar a aquests joves la possibilitat d’incorporar-se de nou al sistema educatiu per continuar estudis de formació professional. Han de facilitar, també, l’aprenentatge imprescindible per accedir al mercat de treball amb millors possibilitats d’obtenir una ocupació qualificada i duradora.
 • Tenen una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Objectius

 • Desenvolupar i consolidar la maduresa personal de cadascun dels joves, mitjançant el desenvolupament d’actituds, habilitats i capacitats que els permetin participar com a ciutadans responsables, d’acord amb els valors de convivència en una societat democràtica.
 • Proporcionar, en el seu cas, les competències professionals pròpies de qualificacions de nivell 1 del Catàleg de qualificacions professionals vigent a Catalunya, que permetin la inserció al món laboral, d’acord amb les capacitats i expectatives personals de cada jove.
 • Facilitar la continuïtat formativa, especialment als cicles de formació professional de grau mitjà, mitjançant l’ampliació de les competències bàsiques i el desenvolupament de les capacitats clau que afavoreixen l’aprenentatge al llarg de la vida.
 • Proporcionar orientació professional i acadèmica perquè cada jove pugui desenvolupar itineraris coherents de formació i capacitació professional que li facilitin la inserció i promoció professional.
 • Implicar les empreses en els processos d’aprenentatge i d’ocupació dels participants, tot connectant les necessitats i finalitats de la formació amb les de l’entorn empresarial, mitjançant la formació pràctica en centres de treball.
 • Fomentar i desenvolupar el principi d’igualtat d’oportunitats en tots els àmbits i, molt específicament, en l’accés dels joves a la formació i al treball.

Programes PFI

 • Els PFI tenen tres modalitats: plans d’iniciació professional (PIP), plans de transició al treball (PTT) i programes de formació i aprenentatge professional (FIAP):
  • Els plans d’iniciació professional (PIP) es poden oferir en els instituts, els centres docents privats i els establiments de formació de titularitat de l’Administració local o de qualsevol persona física o jurídica de caràcter privat.
  • El Pla de Transició al Treball (PTT) es du a terme mitjançant els instituts de referencia, a partir dels convenis de col·laboració, entre les administracions locals i el Departament d’Educació.
  • El programes de formació i aprenentatge professional (FIAP) es duen a terme en instituts.

Estructura

 • Els programes de formació i inserció s’estructuren en:

Accés

 • Poden accedir a aquest programa de formació i inserció (PFI) els joves no ocupats que compleixin com a mínim 16 anys d’edat i com a màxim 21 en l’any d’inici del programa i que no hagin obtingut el graduat en ESO.

PFI AR01: Auxiliar d’activitats forestals (NOU a partir del curs 2021-2022)

Descripció

A La Seu d’Urgell s’ofereix un PFI amb la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), que forma part de l’oferta pública del Departament d’Educació amb la col·laboració de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, i que té com a institut de referència l’Institut Joan Brudieu, del qual formen part l’alumnat i el professorat del Departament d’Educació, independentment d’on es desenvolupi la formació. En aquest cas, al Parc del Segre, carretera de Circumval·lació s/n, de la Seu d’Urgell (Telèfon: 973 35 00 10   extensió 8089).

La competència general d’aquest perfil professional consisteix a realitzar operacions auxiliars necessàries per a la conservació, millora i aprofitament de la muntanya, operant amb la qualitat indicada, observant les normes de prevenció de riscos laborals i protecció mediambiental corresponents. Té una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Entorn professional

Aquest professional desenvolupa principalment la seva activitat a l’àrea de producció i de mediambient en grans, mitjanes i petites empreses, tant públiques, com privades, dedicades a feines de repoblació forestal, a tractaments silvícoles i a treballs de millora, manteniment de la infraestructura forestal i aprofitaments forestals. Així mateix, aquest professional està capacitat per realitzar tractaments plaguicides de nivell bàsic, segons l’activitat regulada per la normativa corresponent.

Les ocupacions i llocs de treball més rellevants són els següents: Peó forestal, Peó en cultius herbacis, Peó en explotacions forestals, Peó en empreses d’implantacions forestals, Peó en empreses de tractaments silvícoles, Peó en empreses d’aprofitaments forestals, Aplicador de nivell bàsic de plaguicides d’ús fitosanitari.

Continguts

Continuïtat

La superació d’un Programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Continuïtat formativa
   • Accés als cicles formatius de grau mitjà, d’acord amb la Resolució EDU/2638/2020, de 26 d’octubre.
   • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el PFI per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
   • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el graduat en educació secundària obligatòria (GESO), sense complir el requisit de tenir 18 anys.
 • Certificació
   • Certificat del Curs d’accés als cicles formatius de grau mitjà (CAM), si el PFI s’ha cursat en un centre autoritzat a impartir aquest Curs d’accés.
   • Certificat acadèmic i professional, que conté la qualificació final obtinguda en el PFI i acredita les competències professionals assolides.
   • Certificat de professionalitat que emet l’Administració laboral
 • Inserció laboral
   • Millorar l’accés al món laboral, mitjançant la formació professional: iniciació a les tasques corresponents al sector professional.
   • Els PFI inclouen pràctiques en empreses (180 hores).

General

Fulls impresos

PFI CM01: Auxiliar de Vendes, Oficina i Atenció al Públic (curs 2020-2021)

Descripció

A La Seu d’Urgell s’ofereix un PFI amb la modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), que forma part de l’oferta pública del Departament d’Educació amb la col·laboració de l’Ajuntament de La Seu d’Urgell, i que té com a institut de referència l’Institut Joan Brudieu, del qual formen part l’alumnat i el professorat del Departament d’Educació, independentment d’on es desenvolupi la formació. En aquest cas, al carrer de Capdevila 29, 3r pis (Telecentre), de la Seu d’Urgell (Telèfon: 973 35 00 10   extensió 8089).

Aquest estudi capacita per dur a terme tasques auxiliars de comercialització, marxandatge i emmagatzematge de productes i mercaderies, així com organitzar els procediments administratius d’aquesta activitat. Té una durada total de 1.000 hores, un curs acadèmic.

Continguts

Continuïtat

La superació d’aquest programa de formació i inserció (PFI) comporta:

 • Certificació acadèmica i professional que conté la qualificació final obtinguda en el programa de formació i inserció (PFI) i acredita les competències professionals assolides.
 • Millors possibilitats per a la superació de la prova d’accés als cicles formatius de grau mitjà.
 • Reconeixement dels mòduls professionals superats en el programa de formació i inserció (PFI) per a l’obtenció del títol professional bàsic associat al perfil.
 • Obtenció del certificat de professionalitat COMT0211 Activitats auxiliars de comerç, que emet l’Administració laboral.
 • Accés als centres de formació d’adults per obtenir el GESO, sense complir el requisit de tenir 18 anys.

General

Fulls impresos