Documentació estratègica Institut

Projecte Educatiu de Centre

Programació Anual de Centre

Memòria Anual de Centre

Normes d’Organització i Funcionament del Centre

Manuals

Tutorials

Projecte de Direcció

Acord de Coresponsabilitat – ACDE15

Pla Estratègic d’Autonomia de Centre – PAC09