Expedició de títols

Els títols es tramiten quan l’alumnat ha superat l’ESO, el Batxillerat o un Cicle Formatiu. També es poden tramitar sol·licituds de títols anteriors que s’hagin cursat al centre i duplicats de títols malmesos o extraviats.

L’expedició dels títols acadèmics i professionals no universitaris de Catalunya està regulada per l’Ordre EDC/216/2005, de 4 de maig (DOGC núm 4385 – 17.05.2005)

Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)

Tramitació

 • L’alumnat no ha de fer cap tràmit: no cal sol·licitud prèvia ni el pagament de cap taxa.
 • Es gestiona directament des de la Secretaria de l’Institut i es lliura un resguard acreditatiu de la seva tramitació: Resguard acreditatiu de la tramitació del títol de graduat en educació secundària.
  • Alumnat que el necessita per realitzar la matrícula en un altre centre:
    • a petició de l’alumnat, abans que comenci el termini de matrícula corresponent.
  • Alumnat que roman a l’Institut:
    • a partir del primer dilluns dels mes d’octubre.
 • Aquest resguard, degudament signat i segellat, té tots els efectes del títol d’ESO, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Lliurament

 • Per recollir el títol d’ESO, la persona interessada o la persona que la representi, degudament autoritzada per l’alumne, haurà de presentar el resguard acreditatiu de la tramitació del títol.

Ensenyaments postobligatoris: Batxillerat (BTX) – Cicle Formatiu de Grau Mitjà (CFM) – Cicle Formatiu de Grau Superior (CFS)

Gestió a Secretaria

 • 1r període: aprovats en 1a convocatòria: a partir del 16 de juny.
 • 2n període: aprovats en 2a convocatòria: a partir de l’1 de juliol.

Tramitació

 • Demanar cita prèvia a Secretaria, per tal de:
  • Comprovar que les dades del document Sol·licitud de títol acadèmic i professional, que gestiona d’ofici Secretaria del centre, siguin les correctes.
  • Recollir l’imprès de pagament de taxa: Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de la taxa.
  • Cal portar la documentació següent:
    • DNI, NIE o Passaport.
    • Carnet família nombrosa o monoparental, si escau.
    • Certificació que justifiqui l’exempció de pagament, si escau.
 • Amb l’imprès, cal fer efectiu el pagament de la taxa a “La Caixa” (hi ha reducció de taxes per famílies nombroses o monoparentals).
 • Després d’ingressar l’import de la taxa, l’alumnat ha de tornar a la secretaria del centre, dins el termini de 10 dies hàbils posteriors a la data del seu lliurament, per tal d’acreditar-ne el pagament, retornant l’imprès de Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de la taxa, juntament amb el justificant del tiquet de la Caixa.
 • Aquest resguard, degudament signat i segellat, té tots els efectes del títol de BTX, CFM o CFS, mentre aquest no s’expedeixi materialment.

Lliurament

 • Per recollir el títol de BTX, CFM o CFS, la persona interessada o la persona que la representi, degudament autoritzada per l’alumne, haurà de presentar el resguard acreditatiu de la tramitació del títol.

Expedició de Títols procediment excepcional a causa de la crisi sanitària de la COVID-19

Dins el termini establert, l’alumnat ha d’enviar un correu electrònic a secretaria@insjoanbrudieu.cat sol·licitant l’expedició del títol del curs que hagi superat. Com a documentació adjunta ha d’enviar, escanejada o fotografiada, còpia del DNI, NIE o Passaport i, en cas que hagi de sol·licitar una bonificació de taxa o exempció de pagament, còpia del carnet família nombrosa o monoparental o certificació que justifiqui l’exempció de pagament. A l’assumpte del correu és necessari posar-hi el nom de l’alumne i especificar-hi “sol·licitud títol” dels estudis que hagi finalitzat per tal de facilitar-ne la gestió.

El personal de secretaria li enviarà per correu electrònic dos documents:

 • document “Sol·licitud de títol acadèmic i professional
 • document “Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de la taxa”.

L’alumnat ha de comprovar que el nom i cognoms i  les dades DNI/NIE/passaport, data i lloc de naixement siguin correctes als dos documents, i, si ho són, amb l’imprès de la carta de pagament adjunta al resguard, ha de fer efectiu el pagament de la taxa de l’expedició del títol en un caixer de La Caixa. Quan ho hagi fet, ha de trucar al centre i demanar cita prèvia a fi de finalitzar el tràmit.

Caldrà portar la documentació següent:

 • Document “Sol·licitud de títol acadèmic i professional“, degudament signat.
 • Document “Resguard de sol·licitud de títol acadèmic i professional i liquidació de la taxa” a fi que li sigui validat i segellat pel centre.
 • Justificant de pagament de la taxa (tiquet de La Caixa)
 • DNI, NIE o Passaport.
 • Carnet família nombrosa o monoparental, si escau.
 • Certificació que justifiqui l’exempció de pagament, si escau.

Documents