Queixes i reclamacions

 

Actuacions en cas de queixes per prestació dels serveis que qüestionin l’exercici professional del personal del Centre

Les queixes de l’alumnat motivades per l’actuació professional del personal docent del centre en l’exercici de les seves funcions es resoldran de la següent manera:

  • L’alumnat tractarà de resoldre el problema en primera instància amb el professor implicat.
  • Si això no fos possible, es recorrerà a la mediació del tutor del grup classe.
  • En cas de persistència de la queixa, intervindrà el cap de departament.
  • Només en el cas que no s’arribi a una solució, es presentarà al registre d’entrada del centre un escrit de queixa adreçat a la direcció del centre on consti la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets.
  • El Director del centre resoldrà la denúncia seguint el protocol establert a la normativa vigent.

Les queixes de l’alumnat o de les seves famílies motivades per l’actuació professional del personal d’administració i serveis del centre en el exercici de les seves funcions es presentaran per escrit i adreçades al Director del centre, al registre d’entrada de l’institut, amb la identificació de la persona o persones que el presenten, el contingut de la queixa, la data i signatura, i, sempre que sigui possible, les dades, documents o altres elements acreditatius dels fets.

El Director del centre resoldrà la denúncia seguint el protocol establert a la normativa vigent.

Reclamacions motivades per les qualificacions

Les reclamacions respecte a les qualificacions obtingudes i comunicades a l’alumne al final de cada mòdul o UF (Unitat Formativa), si no les resol directament la junta d’avaluació, caldrà adreçar-les per escrit al director del centre en el termini de dos dies lectius.