Informacions generals, seguiment i avaluació.

INFORMACIONS GENERALS, SEGUIMENT I AVALUACIÓ

a) Què és un acord de col.laboració i com s’estableix

 L’acord és un conveni subscrit, d’acord amb model oficial, entre el centre docent i l’empresa, a fi que l’alumnat d’ensenyaments postobligatori pugui realitzar pràctiques formatives, no retribuïdes, que completen la seva formació.

Com s’estableix un acord?

Un cop establertes les condicions entre el centre docent i el centre de treball, es formalitza l’acord per mitjà de l’aplicació informàtica qBID, on quedarà registrat abans de l’inici de les pràctiques. Cadascuna de les parts implicades conserva una còpia de l’acord autoritzat. El Departament d’Ensenyament assigna a cada acord de col·laboració un número de registre.

El tutor/a de FCT i l’equip docent establirà quins alumnes són aptes per iniciar la FCT i d’acord amb la Coordinació de FP es determinarà l’empresa més adient per l’alumne/a atenent a les seves necessitats. Quan l’alumne renunciï a l’empresa proposada pel Tutor/a (incloses les FCT a l’estranger)   suposarà la prioritat de recerca de llocs d’FCT a la resta d’alumnes pendents d’assignació d’empresa davant dels que hi han renunciat.

El centre es posarà en contacte amb el centre de treball i es realitzarà el tràmit de selecció necessari. Per portar a terme aquest tràmit caldrà que l’alumne/a hagi lliurat al seu tutor/a el seu CV en format requerit. Un cop establertes les condicions entre l’escola i el centre de treball, s’emplenarà i signarà el model oficial d’acord que facilita l’escola.  Segons estableix la normativa, els alumnes podran cursar prioritàriament el mòdul de Formació en centres de Treball a partir del 2n curs, sempre i quan ho autoritzi l’equip docent del cicle (s’estableixen alguns mòduls que l’alumne/a ha d’haver superat per accedir a cursar el mòdul de FCT així com l’assistència obligatòria a les hores lectives del curs).       

Caldrà validar i homologar les empreses col·laboradores mitjançant el programa qBID. Per resolució comunicada relativa a la formació pràctica en centres de treball, la Direcció General de Formació Professional Inicial i Ensenyaments de Règim Especial regularà els sistemes d’homologació de les empreses i entitats que han d’acollir alumnes per realitzar la formació en centres de treball, per tal de garantir les condicions adequades i la qualitat requerida.

Es realitzarà l’acord de col·laboració abans de l’inici de l’estada a l’empresa. Cadascuna de les parts implicades es queda amb una còpia de l’acord autoritzat.

 

b) Durada, temporalització i inici de les pràctiques

La durada de la formació pràctica en centres de treball pels cicles de la família d’Hoteleria i Turisme i de la família  d’Alimentària serà la que estableixi el disseny curricular del cicle formatiu LOE, i oscil·la entre les 350 i les 383 hores segons el cicle formatiu.

La distribució temporal pot oscil·lar de les 8 hores fins a les 22 hores i es podran dur a terme de dilluns a dissabte, excepte els dies festius. Es pot ampliar a les franges horàries de 6.00 a 8.00 del matí i del 22.00 a 24.00 de la nit sempre i quan l’alumnat faci una instància a la Secretaria del centre sol·licitant l’horari pactat. Alguns cicles formatius disposen d’un permís especial sense necessitat d’autorització (consulteu amb el vostre tutor/a)

  • Distribució temporal acords estàndard: fins a 4 hores diàries, de manera simultània amb les hores lectives del cicle, sense ultrapassar les 20 hores setmanals.
  • Distribució temporal acords intensius: fins a 8 hores diàries, sense ultrapassar les 40 hores setmanals. També tenen consideració de distribucions de pràctiques intensives:
  1. Quan no concorren amb les hores lectives del cicle: es poden fer fins a 8 hores diàries sense ultrapassar les 40 hores setmanals.
  2. Quan només es cursa l’FCT: es poden fer fins a 8 hores diàries, sense ultrapassar les 40 hores setmanals.
  3. Quan la distribució horària del cicle formatiu preveu dies de càrrega lectiva: es poden fer fins a 4 hores diàries d’FCT els dies amb càrrega lectiva i fins a 8 hores diàries els dies sense hores lectives. En ambdós casos, no es poden ultrapassar les 45 hores a la setmana en el conjunt d’FCT i hores lectives.
  4. Quan l’alumne/a està matriculat per matèries soltes: l’alumne/a repetidor o matriculat per matèries soltes pot fer fins a 8 hores diàries de pràctiques, sempre que no superi les 10 hores/dia i les 45 hores a la setmana en el conjunt d’FCT i hores lectives.

L’equip docent és el responsable de la impartició del cicle formatiu, i que, d’acord amb la Direcció del centre, és qui estableix l’inici de la formació pràctica en centres de treball. Caldrà tenir en compte l’avaluació positiva de tots els mòduls lectius cursats fins al moment d’iniciar l’FCT, o bé sota una valoració individualitzada, valorar el grau d’assoliment dels objectius dels mòduls cursats, de les possibilitats raonables de recuperació i del previsible aprofitament que l’alumne/a pugui obtenir de l’FCT. Per tant, és l’equip docent, coordinat pel tutor, qui avalua com a apte l’alumne/a per iniciar el mòdul d’FCT.

Els cicles formatius que tenen una durada de 2 cursos acadèmics podran iniciar el mòdul de FCT en finalitzar el primer curs sempre i quan l’alumne hagi assolit el mínim de mòduls determinats per l’equip docent del cicle. (norma general d’aplicació setembre 2n curs).

El període de pràctiques dels alumnes s’estableix de manera genèrica per tots els alumnes des de la primera setmana de setembre fins al 30 de juny del curs escolar.

Cal que tots els alumnes es trobin matriculats del Cicle Formatiu corresponent abans d’iniciar o prorrogar el seu acord de pràctiques, així com en el moment de presentar una exempció o d’avaluar la formació en centres de treball realitzada anteriorment i no acreditada en el seu moment (per manca de lliurament de la documentació necessària).

MOLT IMPORTANT: L’alumnat pendent d’avaluar FCT’s al setembre s’haurà de tornar a matricular dins el període establert en el procés de preinscripció i matrícula.

L’alumnat ERASMUS+ serà avaluat al següent curs sempre que hagin realitzat la totalitat de les hores d’FCT. I per tant s’hauran de matricular per tal de poder ser avaluats. Amb caràcter general, es recorda que l’assistència dels alumnes és obligatòria en totes les hores de presència en els centres de treball on es cursa l’FCT.

En cas de manca d’assistència reiterada sense justificació, es perd el dret a l’avaluació continuada i són d’aplicació les normes que el centre tingui establertes a l’efecte, d’acord amb les NOFC.

 

c) Criteris d’avaluació i qualificació de la FCT

L’avaluació del mòdul Formació Professional en Centres de Treball (FCT) correspon a la junta d’avaluació del centre educatiu. L’avaluació del mòdul FCT serà continuada durant l’estada de l’alumne/a a l’empresa.

 L’avaluació del mòdul FCT ha de tenir en compte la valoració feta per l’empresa, i prendre com a referència els resultats d’aprenentatge, els criteris d’avaluació i les activitats formatives de referència acordades amb l’empresa o entitat col·laboradora.

A l’hora de determinar la idoneïtat de l’alumne/a, el tutor del cicle i la persona responsable d’aquesta formació a l’empresa tindran en compte la valoració que l’alumne/a en fa, i corregir-ne, si cal, les possibles deficiències, la qual cosa quedarà recollida en el quadern de pràctiques. L’equip docent, a proposta del tutor/a del cicle formatiu, determinarà l’avaluació final del mòdul de formació en centres de treball, tenint presents els informes mensuals, les valoracions i la informació recollida en el quadern de pràctiques.

La qualificació del mòdul de formació en centres de treball s’expressarà en els termes “apte” o “no apte”. La qualificació d’aquest últim ha d’anar acompanyada d’una valoració orientadora del nivell d’assoliment de les competències professionals recollides en el quadern de pràctiques, en els termes de “Molt bona”, “Bona” o “Bé”, “Suficient” en el cas de “Apte”, i de “Passiva” o “Negativa” en el cas de “No apte”, i s’hi poden afegir observacions.

L’alumne/a pot ser avaluat del mòdul de formació en centres de treball, com a màxim, en dues convocatòries ordinàries.

  • En el cas d’haver obtingut l’exempció total del mòdul de formació en centres de treball, aquest es qualifica amb l’expressió “Exempt/a” (Xm). En el cas d’haver obtingut l’exempció parcial del mòdul de formació en centres de treball, aquest es qualifica com a “Apte” o “No apte”, segons el que correspongui.

L’alumne/a està obligat a comunicar al tutor/a qualsevol incidència, canvi d’horari o modificació de les dades recollides en el seu acord, així com a complir amb el pla d’activitats i horari establert per a la realització del mòdul de FCT  (incloses les FCT a l’estranger). Tanmateix cal que informi puntualment del desenvolupament de les pràctiques mitjançant l’aplicatiu qBID amb la contrasenya que es genera automàticament en establir un acord de col·laboració. En cas d’incompliment de les seves obligacions podrà donar-se de baixa l’acord i l’equip docent determinarà l’avaluació de les hores realitzades fins al moment com a “apte” o “no apte”.

És motiu de finalització anticipada de l’acord per iniciativa del centre educatiu: la mostra reiterada de manca de diligència amb la documentació, les actituds negatives de l’alumne/a, l’incompliment de la normativa FCT per part de l’alumne/a, el baix rendiment acadèmic, la NO assistència a les classes ordinàries de l’Institut, entre d’altres.

En cas de no emplenar el seguiment de les tasques realitzades al programari qBID en un marge de 15 dies sense justificació es procedirà a baixa o anul·lació de l’acord  per part del Centre educatiu.  Igualment, si l’alumne/a no assisteix a la tutoria o no es posa en contacte amb el tutor/a d’FCT, ni segueix les seves instruccions, es procedirà a la baixa o anul·lació de l’acord.

L’equip docent del cicle formatiu, a iniciativa del tutor/a del cicle formatiu, pot proposar a la Direcció del centre l’extinció de l’acord per a la realització de la formació pràctica amb l’entitat o empresa col·laboradora. La proposta d’extinció pot fonamentar-se en comportaments o actituds inadequats o en capacitats notòriament no idònies de l’alumne/a que, per la seva permanència o intensitat, impedeixin o dificultin el normal desenvolupament de la formació pràctica, o en l’incompliment, per part de l’empresa, de les condicions que asseguren el caràcter formatiu de l’FCT o de les normes de seguretat reglamentàries, o en haver estat sancionada per l’autoritat laboral en els sis mesos anteriors.

En els supòsits anteriors, l’equip docent del cicle formatiu, a proposta del tutor/a, pot decidir l’avaluació negativa de la formació pràctica en centres de treball, tot i que no s’hagin completat el nombre d’hores previstes, o bé diferir la realització de les hores de formació pràctica pendents.