Dret de mobilització dels alumnes

 

Les decisions col·lectives adoptades per l’alumnat en relació amb la seva assistència a classe, en exercici del dret de reunió i de mobilització no tindran la consideració de falta si es compleixen les condicions següents:

  • Votació majoritària en cada grup d’ alumnes
  • Comunicació per escrit a la Direcció del Centre amb una antelació mínima de 48 hores. especificant el motiu juntament amb el nom, DNI i signatura de cada alumne que s’afegeix.

El tutor lliurarà l’autorització de mobilització als menors d’edat que la sol·licitin, perquè la signin els seus pares o representants legals. El delegat del grup recollirà aquestes autoritzacions i les entregarà a la Direcció del Centre annexades a la comunicació escrita del grup.

L’alumnat que signi la comunicació no podrà utilitzar les instal·lacions del Centre durant aquest període. De la mateixa manera, l’institut garantirà el dret a romandre al Centre i ser degudament atesos els alumnes que no desitgin secundar la no assistència a classe.

L’autorització del pare, mare, tutor o tutora de l’alumne per no assistir a classe exonera al Centre de qualsevol responsabilitat durant l’absència autoritzada de l’alumne.