Normes d’ús dels espais

 

1-. Utilització de les aules comunes

Els alumnes hauran de tenir en compte els següents aspectes a l’hora d’utilitzar les aules:

 • No es pot menjar ni beure a les aules.
 • Els telèfons mòbils no es poden utilitzar ni poden sonar a les aules.
 • No es pot escoltar música a les classes ni portar auriculars.
 • No és permès entrar a classe amb barrets, gorres o caputxes.
 • No és permès l’ús de cap mena de dispositiu d’enregistrament d’àudio o imatge, excepte amb autorització expressa – amb finalitats pedagògiques – del professorat.

2- Utilització de les aules informatitzades

 • Els alumnes no poden estar mai sols a les aules específiques.
 • En el canvi de classe, els alumnes surten i es tanca l’ aula amb clau.
 • L’ ús d’Internet ha de tenir, exclusivament, finalitats acadèmiques i educatives.
 • L’ alumne/a ha d’apagar correctament l’ordinador i el monitor.
 • L’ alumne/a és responsable de l’ ordinador assignat.
 • Si un ordinador presenta problemes, l’alumne/a ho ha de comunicar al professor. Cal que no intenti resoldre el problema ell mateix.

3- Utilització de tallers, laboratoris i espais específics

Els Departaments docents responsables d’aquests espais elaboraran criteris específics d’utilització, optimització i control.

4- Utilització de les guixetes

L’alumnat de les Famílies d’Indústries Alimentàries i d’Hoteleria disposen de guixetes d’ús individual i col·lectiu per guardar les seves pertinences en cas de servei. És obligatori per a l’alumnat que realitzi qualsevol tipus de pràctica.

L’alumne ha de pagar una aportació anual en concepte de manteniment i neteja, de la qual se’l tornarà la meitat a final de curs, si no hi ha hagut cap incidència al respecte quantificable econòmicament.

El Centre no es responsabilitza dels objectes personals i de valor que amb motiu de robatoris es puguin produir durant l’utilització d’aquestes guixetes.

L’alumnat només pot fer ús de les guixetes durant el dia de servei i té l’obligació de buidar-la en acabar aquest.

Avis: No està permès jugar a jocs de taula a les aules, als passadissos ni a la cafeteria de l’ Institut.