Assistència i puntualitat

  • Les classes comencen en sonar el timbre. L’alumne que entri amb retard desprès d’aquest timbre, no serà admès a l’aula o espai docent en què es desenvolupa l’activitat.
  • L’assistència dels alumnes és obligatòria a totes les hores previstes per a cadascuna de les unitats formatives que es cursin, incloses les hores de presència en els centres de treball on es cursa l’FCT. L’assistència a classe es condició necessària que permet l’avaluació continuada.
  • No obstant això, cada departament docent, podrà determinar les unitats formatives en les quals l’assistència no sigui obligatòria per a aquells alumnes que estiguin matriculats en el segon curs i hagin de repetir algunes unitats formatives de primer curs.
  • El centre té un registre de les faltes dels alumnes. En el cas dels alumnes menors d’edat, es comunicarà periòdicament als seus pares les absències.
  • El professorat té l’obligació de registrar las faltes d’assistència de l’alumnat a la base de dades informàtica, centralitzada, de què disposa el centre. El registre d’aquestes dades haurà de realitzar-se, com a mínim, al llarg dels 5 dies hàbils posteriors al dia que es va produir la incidència.
  • L’alumnat que superi el percentatge de faltes d’assistència establert per a cada Unitat Formativa o Mòdul perdrà el dret a l’avaluació continuada, mantenint el dret de presentar-se a la segona convocatòria de la unitat formativa o mòdul afectat.
  • L’alumne o els pares o tutors legals, en el cas d’alumnes menors d’edat, rebran notificació d’aquest fet.
  • És responsabilitat de cada departament docent establir aquests percentatges de faltes d’assistència i incloure aquesta informació en el full de criteris d’avaluació de cada mòdul que es facilita a l’alumnat a principi de curs.
  • Baixa d’ofici: El Director/a donarà de baixa d’ofici a tot l’alumnat matriculat en el centre que, en el transcurs de 10 dies lectius ininterromputs, no hagi assistit a cap unitat formativa ni hagi donat cap justificació per la seva absència. Aquesta baixa es comunicarà a l’alumne/a amb una carta certificada amb avís de recepció..