Drets i deures de l’ alumnat

 

En la Llei catalana 12/2009, del 10 de juliol, d’educació, apareixen els drets i deures de l’alumnat català.

Drets

 1. Els alumnes, com a protagonistes del procés educatiu, tenen dret a rebre una educació integral i de qualitat.
 2. Els alumnes, a més dels drets reconeguts per la Constitució, l’Estatut i la regulació orgànica del dret a l’educació, tenen dret a:a) Accedir a l’educació en condicions d’equitat i gaudir d’igualtat d’oportunitats.
  1. Accedir a la formació permanent.
  2. Rebre una educació que n’estimuli les capacitats, en tingui en compte el ritme  d’aprenentatge i n’incentivi i en valori l’esforç i el rendiment.
  3. Rebre una valoració objectiva de llur rendiment escolar i de llur progrés personal.
  4. Ésser informats dels criteris i els procediments d’avaluació.
  5. Ésser educats en la responsabilitat.
  6. Gaudir d’una convivència respectuosa i pacífica, amb l’estímul permanent d’hàbits de diàleg i de cooperació.
  7. Ésser educats en el discurs audiovisual.
  8. Ésser atesos amb pràctiques educatives inclusives i, si escau, de compensació.
  9. Rebre una atenció especial si es troben en una situació de risc que eventualment pugui donar lloc a situacions de desemparament.
  10. Participar individualment i col·lectivament en la vida del Centre.
  11. Reunir-se i, si escau, associar-se, en el marc de la legislació vigent.
  12. Rebre orientació, particularment en els àmbits educatiu i professional.
  13. Gaudir de condicions saludables i d’accessibilitat en l’àmbit educatiu.
  14. Gaudir de protecció social, en l’àmbit educatiu, en els casos d’infortuni familiar o accident.

Deures

 1. Estudiar per aprendre és el deure principal dels alumnes i comporta els deures següents:
  1. Assistir a classe.
  2. Participar en les activitats educatives del Centre.
  3. Esforçar-se en l’aprenentatge i en el desenvolupament de les capacitats personals.
  4. Respectar els altres alumnes i l’autoritat del professorat.
  5. Els alumnes, a més dels deures que especifica l’anterior apartat , i sens perjudici de les  obligacions que els imposa la normativa vigent, tenen els deures següents:
  6. Respectar i no discriminar els membres de la comunitat educativa.
  7. Complir les normes de convivència del Centre.
  8. Contribuir al desenvolupament correcte de les activitats del Centre.
  9. Respectar el projecte educatiu i, si escau, el caràcter propi del Centre.
  10. Fer un bon ús de les instal·lacions i el material didàctic del Centre.