Objectius i avantatges

OBJECTIUS I AVANTATGES DE LA FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL

Els objectius de la formació pràctica en centres de treball, en relació amb l’alumnat, són:

 • Desenvolupar, en un context laboral, els aprenentatges curriculars adquirits.
 • Contrastar les capacitats i els interessos amb un entorn real de treball com a suport de l’orientació professional.
 • Integrar-se en les funcions i els processos de treball i en el marc de relacions socials i laborals que tenen lloc en les empreses i entitats.
 • Assolir nous coneixements i capacitats relacionats amb els objectius d’aprenentatge establerts en el currículum dels ensenyaments que s’estan cursant.
 • Adquirir coneixements i habilitats que facilitin la transició a la vida activa i la inserció laboral.

Un acord de col·laboració no és un contracte de treball, i l’alumnat en pràctiques no té la consideració de treballador per compte d’altri; per tant, no pot ser aplicada cap normativa laboral que reguli les relacions laborals, així com el Decret de 26 de juliol de 1957, sobre treballs prohibits a menors.

 

AVANTAGES FCT

Què suposen per a l’alumnat?

 • El coneixement del món laboral i de l’empresa.
 • La possibilitat d’estar en contacte amb la tecnologia més avançada.
 • La compleció de la seva formació professional, per capacitar-se per a la seva incorporació al treball.
 • L’obtenció d’una formació adaptada a llocs de treball específics.
 • L’apropament a la cultura d’empresa.
 • L’experiència en el món del treball com a pas per a la primera ocupació.
 • L’inici del seu historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques.
 • El compromís personal d’assistència i realització de les tasques encomanades.
 • La superació del mòdul de Formació en centres de treball per tal d’assolir la seva titulació acadèmica.

 

Què ofereixen a l’empresa?

 • Captar futur personal qualificat.
 • Col·laborar en la formació pràctica del jovent aprenent.
 • Oferir l’accés dels joves a la seva primera ocupació.
 • Relacionar-se amb els centres docents.
 • No implica serveis retribuïts ni vinculació laboral