El diàleg a les assemblees.

 

L’estona d’entrada relaxada ens serveix per compartir amb els companys vivències i jocs; i ens permet respectar els ritmes de cada infant, tot seguit iniciem l’assemblea, els alumnes del grup aprenen a transformar situacions de conflicte de valors en un fòrum de discussió que porten cap al coneixement compartit de punts de vista, cap a un eixamplament de perspectives referencials, cap a I’acceptació de les diferències, cap a la comprensió crítica, cap al desenvolupament de I’autonomia i també de la capacitat de cooperació, etc. L’assemblea facilita la regulació de la vida del grup i de la vida de I’escola.

Tal com diu Victoria Camps (1990), I’ética neix del conflicte amb I’altre, de la necessitat d’oposar-nos o de no compartir tothom els mateixos punts de vista -i m’atreviria a dir: possiblement, el conflicte existeix ja pel sol fet d’existir ,l’un i ,l’altre com a entitats diferenciades; i també per aquest motiu existeix una ética ja des de la primera presa de contacte. L’existència de la reflexió ètica és I’expressió o la conseqüència d’unes passions i d’uns Iligams que estan en oposició.

El dialeg esdevé lIavors un instrument imprescindible en la resolució de conflictes provocats per I’oposició de punts de vista. Ara bé, resoldre dialogicament els conflictes implica I’existència de determinades capacitats com són: poder reconéixer que els altres tenen els mateixos drets i els mateixos problemes que nosaltres, el coneixement i la practica en I’ús de les habilitats lingüístiques i comunicatives, la capacitat de reflexió necessaria per comprendre la propia realitat personal, etc.”

[1] La regulació de la vida escolar: el dialeg a les assemblees M. Cinta Portillo Vidiella [2] CAMPS, V, (1990) Virtudes públicas, Madrid, Espasa Calpe.

Espais exteriors a l’educació infantil.

“Els mestres observem que l’infant necessita estar a l’exterior, que aquest li agrada i que és on es connecta amb els altres més fàcilment. Per aquest motiu, pensem que és una magnífica oportunitat per desenvolupar-se i de posar en pràctica estratègies d’autonomia i convivència.”

Espai de les balances a p4.

Aquest nou espai, amb balances i objectes de diferent pes i material, els permet descobrir i provar amb la pròpia experiència si la hipòtesi que fan és vàlida. Equivocar-se i tornar a provar fins a trobar els materials adequats perquè les balances estiguin equilibrades. I quan aquest saber és compartit, la gratificació d’aconseguir-ho és doble. Les mestres els acompanyem per posar paraules en els seus dubtes i aprenentatges. Investigant coses dels astronautes, a P4 descobrim que el seu traje pesa molt i aprofitem per introduïr les balances i començar a entrendre el concepte de pes. Hem aprofitat objectes de l’aula per fer hipòtesis, que no sempre s’han complert, és proporcional la relació volum pes?

Tallers d’internet segura.

Aquest trimestre els Mossos d’esquadra han realitzat el taller d’internet segura per informar sobre els perills de navegar per Internet, explicar els avantatges i desavantatges que pot tenir navegar per Internet i educar als infants perquè naveguin de manera responsable per Internet.

La xarxa de coneixments.

La xarxa de coneixements és una eina d’aprenentatge que utilitzem a l’escola en el marc dels projectes. Permet als infants organitzar i recordar tot allò que van treballant a partir de la representació gràfica.

Parteix de la pregunta que es presenta als infants per introduir al projecte i es desenvolupa amb el recull de la informació més rellevant utilitzant connectors i enllaços que relacionen els continguts que es van donant.

La xarxa està a l’abast dels infants i, independentment del ritme i/o moment maduratiu en el que es troben, els permet recordar, connectar i relacionar els aprenentatges amb les experiències viscudes.

Alhora és una eina que facilita als adults que els acompanyem conèixer en quin punt d’aprenentatge sobre el tema en qüestió està cada alumne.

Ajuts per a cursar ensenyament artístics i culturals.

El Consell Comarcal de l’Anoia obre, de l’1 al 31 de desembre, el termini de sol·licitud de les noves beques per estudis d’ensenyaments artístics adreçades a infants i joves. Més informació: http://www.anoia.cat/2020/11/30/el-consell-comarcal-de-lanoia-obre-el-termini-de-sollicitud-de-les-noves-beques-per-estudis-densenyaments-artistics-adrecades-a-infants-i-joves/

Les sol·licituds es poden presentar fins al 31 de desembre i hi poden optar famílies de la comarca amb infants o joves fins als 16 anys que s’ajustin als requisits establerts en la convocatòria

La vida quotidiana a p3.

“Utilitzar els esdeveniments de la vida de l’escola com a recursos per aprendre i créixer, ens permet comprendre que l’interès per aprendre sorgeix d’accions com ara regar les plantes, són accions relacionades amb la seva vida, altament significatives, tenen sentit per si mateixes i no són artificials, ja que permeten connectar els nous coneixements amb els conceptes de què ja disposava, la qual cosa confereix sentit als sabers que va incorporant de nou, són funcionals, atès que doten l’infant de dades i d’instruments útils per fer front a les situacions amb les quals es troba o es pot trobar en endavant, són accions que permeten la participació activa, perquè, encara que no se n’hagi assolit la resolució autònoma, els nens i les nenes hi poden participar en funció de les seves capacitats, promovent-ne el desenvolupament.” La vida quotidiana de zero a sis anys. Mercedes Blasi.

Referències bibliogràfiques ARNAIZ, V. (2000): «La seguridad emocional en educación infantil», a ANTON, M.; MOLL, B. (coord.): Educación infantil: Orientaciones y recursos (0-6 años). Barcelona. Cisspraxis. KARMILOFF-SMITH, A. (1994): Más allá de la modularidad. Madrid. Alianza.

20N Dia dels drets dels infants.

Avui celebrem el dia dels #dretsdelsinfants a 6è treballem les nostres creences limitants i les transformem en frases empoderadores. Les creences limitants són idees, opinions o pensaments negatius que considerem veritats absolutes, sense ser-ho, i que tenen una influencia condicionant en la nostra vida. Potser per una mala experiència, potser perquè ens ho han repetit cent vegades, ens creiem alguna cosa que no es correspon amb la realitat. En el camp oposat, tenim les creences potenciadoras, les idees en positiu.

Cada generació d’infants ofereix a la humanitat la possibilitat de reconstruir el món.” Eglantine Jeeb.

Mesures de prevenció generals a l’escola.

👍 L’escola és un entorn segur.

🌡 Si el vostre fill o filla presenta símptomes, no el porteu a l’escola i comuniqueu-ho al centre.

🚧 Col·laboreu amb el centre i feu que les entrades i sortides siguin agils, eviteu aglomeracions.

🏥 Si hi ha un cas positiu a l’aula del vostre fill o filla, seguiu les indicacions de la direcció del centre i/o dels serveis de salut.

❤ Sigueu un bon exemple pels vostres fills i filles i seguiu les mesures de protecció.

El Procicat aprova l’actualització de les darreres mesures sanitàries en l’àmbit educatiu (Dimecres, 09 de setembre de 2020).

El Procicat aprova l’actualització de les darreres mesures sanitàries en l’àmbit educatiu
Dimecres, 09 de setembre de 2020

El mal de coll i el refredat nasal es consideraran símptomes si hi ha febre o d’altres manifestacions considerades en la taula Covid-19

El primer dia del curs, i almenys durant les dues primeres setmanes, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres
El Procicat ha aprovat aquest matí l’actualització de les darreres mesures sanitàries anunciades en l’àmbit educatiu, de cara a l’inici del curs escolar el proper dilluns 14 de setembre. Aquestes mesures donen resposta a les previsions de l’estat de la pandèmia en les properes setmanes a tot el territori català.

Algunes de les mesures aprovades fan referencia, per exemple, a la realització de reunions entre el centre i les famílies –que no poden ser presencials- o les reunions dels claustres d’escoles i instituts – telemàtiques i només presencials de forma excepcional, en grups inferiors a 10 persones-. També s’ha aprovat el cribratge poblacional utilitzant les escoles i instituts des de la tercera setmana de setembre segons indicacions de vigilància epidemiològica i prioritzant les escoles on hi hagi casos. El document aprovat també estableix que, igual que en qualsevol entorn comunitari, l’ús de mascareta en els centres educatius sigui obligatori per a persones adultes. Per als docents del primer i segon cicle d’educació infantil, la mascareta no serà exigible quan el seu ús, per raó de l’activitat docent, pugui interferir greument en l’objectiu pedagògic.

En paral·lel al Procicat, per acord entre el Departament d’Educació i el Departament de Salut i a patir de les recomanacions sanitàries, s’ha establert que el primer dia de curs, 14 de setembre, tots els infants a partir dels 6 anys hauran de dur mascareta en tots els centres d’arreu del territori. Com a norma general, la mascareta és obligatòria a escoles i instituts a partir dels 12 anys, i a partir dels 6 anys en els territoris on es requereixi segons l’estat de la pandèmia.
Atès que es tracta del començament de curs i l’alumnat encara no prové d’un grup estable, l’obligació de mascareta s’allargarà durant les dues primeres setmanes de curs, per indicació de l’Agència de Salut Pública. Passat aquest període, es revisarà l’obligatorietat a partir dels 6 anys, i es determinarà en funció del territori i estat de la pandèmia. Tots els dimecres es comunicarà a cada escola si el dilluns següent continua l’obligatorietat de dur o no mascareta, en funció de les condicions de la pandèmia.

Finalment, en consens amb la comunitat pediàtrica, Educació i Salut també han actualitzat la simptomatologia de Covid-19 entre els infants. El llistat de símptomes és:

Febre o febrícula (per sobre de 37.5ºC)
Tos
Dificultat per a respirar
Mal de coll*
Refredat nasal*
Fatiga, dolors musculars i/o mal de cap
Mal de panxa amb vòmits o diarrea
Pèrdua d’olfacte o gust (infants grans i adolescents)

Atès que el mal de coll i el refredat nasal (amb o sense mocs) són molt habituals en els infants, només s’haurien de considerar símptomes potencials de Covid-19 quan també hi ha febre o altres manifestacions de la llista de símptomes.

És possible que s’hagi d’aturar l’activitat presencial?

En funció de la situació del centre educatiu i l’estat de la pandèmia l’autoritat sanitària, en coordinació amb l’autoritat educativa, prendran les mesures i les decisions que corresponguin i que seran resultat de la valoració sobre el terreny a cada centre.

En cas que s’hagi d’aturar l’activitat de forma presencial, la formació es continuarà fent via no presencial, garantint la continuïtat del curs escolar.