Política de Qualitat

L’ INS Escola d’Hoteleria i Turisme de Barcelona té definida la seva missió com a servei públic d’educació, en educar i formar pedagògicament i professional a l’alumnat, perquè pugui desenvolupar el seu potencial, amb una adient inserció al món laboral, donant resposta a les necessitats formatives i professionals dels alumnes, les seves famílies i les empreses dels sectors corresponents.

L’ INS EHTB té com visió la d’ésser un Centre de FP integrada, de referència, innovació i prestigi dels CCFF que imparteixen en el sector serveis i industrial (Hoteleria i Turisme i Indústries Alimentàries) que tingui una òptima interrelació entre el centre educatiu i el món laboral; que finalment hi incorpori el nostre alumnat format de manera efectiva.

La nostra tasca d’ensenyament-aprenentatge es veurà recolzada pels següents eixos de funcionament: la transparència, una comunicació àgil i eficient, i la participació democràtica de tots els seus integrants, amb el compliment dels requisits de la normativa vigent.

El sistema de gestió de la qualitat de l’INS EHTB que queda reflectit al Manual de Qualitat té el següent abast quant a servei:

Ensenyament / aprenentatge de l’alumnat en formació reglada:

 

Formació professional

La Política de Qualitat ha estat dissenyada per la Direcció, s’ha difós mitjançant lectura pública al Consell Escolar i al Claustre de professors, també a través de la incorporació del Manual de Qualitat que la inclou al sistema informàtic vigent i de la formació que s’imparteix al personal nouvingut per al coneixement del sistema. A més, roman exposada al públic al vestíbul del centre.

Certificat APPlus Homologació ISO Generalitat

Unió Europea