MENJADOR ESO

Benvolgudes famílies.
Per tal de fer la previsió d’ús del menjador escolar per aquest nou curs, necessitaríem que ens responguéssiu el formulari que enllacem més avall, on indiqueu si els vostres fills/es faran ús o no del servei de menjador.
Moltes gràcies.
formulari aqui: https://forms.gle/9V7cfQucc4Pvnr3X8

ENCETEM EL CURS 21-22!

Benvolgudes, benvolguts,

esperem que hagueu gaudit de les vacances, a l’Institut Escola comencem el nou curs 21-22 amb moltes ganes i amb energies renovades.

Us adrecem l’escrit (cliqueu aquí) de l’Hble. Sr. Josep Gonzàlez-Cambray, conseller d’Educació, i de l’Hble. Sr. Josep Maria Argimon, conseller de Salut, en relació a l’inici de curs.

Bon curs a tots i a totes!!

 

 

 

BEQUES NEE 2021-2022

El Departament d’Ensenyament convoca ajuts i subsidis per a l’alumnat amb necessitat específica de suport educatiu per al curs 2021-2022.

Les sol·licituds s’han de  complimentar de forma telemàtica per mitjà de la pàgina WEB del Departament d’Ensenyament, www.gencat.cat

http://ensenyament.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-per-a-alumnes-amb-necessitat-especifica-de-suport-educatiu

Abans però, cal que l’alumne/a es registri a la seu electrònica del Ministeri d’Educació de Madrid. Si ja ho va fer el curs passat podrà utilitzar el mateix usuari i contrasenya.  De moment no hi ha impresos en paper.

Termini:

Feta la sol·licitud telemàtica es generarà un document amb format pdf que s’ha d’imprimir i portar-lo a l’escola abans del dia 24 de setembre de 2021.

Caldrà fer signar les certificacions per tots els membres de la unitat familiar (a excepció de la certificació d’Inspecció)  i adjuntar la documentació que s’escaigui (deduccions, si n’hi ha, d’acord amb l’article 6 de la convocatòria).

Els alumnes que presenten:  necessitat de reeducació pedagògica o del llenguatge  han de presentar:

– DNI de tots els membres de la família majors de 14 anys.

– Certificat  de discapacitat de, al menys, el 33%

Documentació que trobareu adjunta un cop impresa la sol·licitud via telemàtica:

– Certificació expedida per l’inspector de la zona en la qual s’acrediti la necessitat de rebre aquests tractaments per la inexistència o insuficiència de l’atenció pedagògica proporcionada pel centre en què està escolaritzat l’alumne sol·licitant i la inviabilitat de matriculació de l’alumne sol·licitant en un centre que disposi del servei de reeducació requerit.

– Informe específic de l’equip d’orientació educativa i psicopedagògica o del departament d’orientació en el qual es detalli l’assistència educativa i les hores setmanals que es considerin necessàries per a la seva correcció, així com, si és el cas, les prestades pel centre, la durada previsible de la mateixa i les condicions que en garanteixin la prestació.

– Memòria expedida pel centre o reeducador que presti el servei en la qual consti informació detallada de les característiques del mateix, incloent nombre d’hores setmanals i especialista que el presta així com del cost mensual.

– Declaració responsable de la persona que imparteixi la reeducació pedagògica o del llenguatge.

 Requisits generals